Hiển thị các bài đăng có nhãn Joan V. Bondurant. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Joan V. Bondurant. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Joan V. Bondurant/Phan Trinh dịch - Đấu tranh vì lương tâm: Phương pháp của Gandhi (2)

Hình: internet
II. BẤT BẠO ĐỘNG
12.
Chữ ahimsa diễn tả một quy tắc đạo đức cổ xưa của Ấn Độ giáo, Jain giáo và Phật giáo. Chữ “a” có nghĩa phủ định nằm trước “himsa”, vốn có nghĩa là “làm hại”, tạo thành một chữ thường được dịch là “bất bạo động”.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Joan V. Bondurant/Phan Trinh dịch - Đấu tranh vì lương tâm: Phương pháp của Gandhi (1)

Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948) - Hình: Internet
Giới thiệu của người dịch: Tuy âm thầm nhưng có thật, tuy quy mô nhỏ nhưng tác dụng sâu, xã hội dân sự tại Việt Nam trong thời gian qua có thể nói đang thực sự chuyển mình. Chuyển từ “0” thành “1”. Chuyển từ không thành có. Chuyển từ nhận thức, đến hoạt động hỗ trợ người trong cuộc, đến vận động dư luận rộng rãi bên ngoài. Một phương pháp hành động vì nhân quyền và sự thật dường như đang định hình. Và, lạ thay, nó rất gần với những gì Gandhi đã nghĩ và đã làm cách đây trên dưới 100 năm.