Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Lan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Lan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Hoàng Lan: Tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam: Ý đồ và Hậu quả quốc tế


Tr li câu hi ca phóng viên chiu ngày 25/5/2023, Phó Phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Phm Thu Hng cho biết, tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 (XYH-10) ca Trung Quc cùng mt s tàu hi cnh, tàu cá bo v đã xâm phm vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam được xác lp phù hp vi các quy đnh ca Công ước Liên Hip Quc v Lut bin năm 1982.[1]