Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Cái chết của học giả Phạm Quỳnh: ngày 6/9/1945

Học giả Phạm Quỳnh (17/12/1892–6/9/1945)

Trn Gia Phng: Ti sao cng sn giết Phm Quỳnh?

Cng Sn Vit Nam (CSVN) giết Phm Quỳnh hai ln: Ln đu h sát, che giu và phi tang thân xác ông ti Huế ngày 6-9-1945. Ln th hai bóp méo lch s, hy dit luôn s nghip và thanh danh ca ông. Mt câu hi được đt ra là lúc đó Phm Quỳnh đã rút lui khi chính trường, ti sao cng sn li giết Phm Quỳnh, trong khi không giết Trn Trng Kim và toàn b nhân viên ni các Trn Trng Kim, là nhng người đang còn hot đng? Câu hi ny cn tách ra làm hai phn đ d tìm hiu:

Th nhất: Năm 1945, Vit Minh cng sn (VMCS) cướp chính quyn ti Hà Ni ngày 19-8, nhưng còn yếu, nên rt s Pháp tr lui, và rt s Pháp tái lp chế đ quân ch đ quy t lc lượng chng li Vit Minh. Lúc đó, trên toàn quc đng cng sn Đông Dương ch có khong 5,000 đng viên. (Philippe Devillers, Histoire du Viet-Nam de 1940 à1952, Paris: Éditions du Seuil, 1952, tr. 182.)

Ti Huế, Vit Minh tìm cách cô lp vua Bo Đi. Cách tt nht là cách ly nhà vua vi nhng người có kh năng và uy tín thân cn chung quanh nhà vua, trong đó hai nhân vt quan trng là Phm Quỳnh và Ngô Đình Khôi. Do đó, Vit Minh ra lnh bt Phm Quỳnh và Ngô Đình Khôi cùng con là Ngô Đình Huân ngày 23-8-1945. Đng thi Vit Minh sp đt nhng người ca Vit Minh như T Quang Bu, Phm Khc Hòe vây quanh r tai, hù da nhà vua, phóng đi v Vit Minh. Phm Khc Hòe lúc đó đang làm tng lý Ng tin văn phòng cho vua Bo Đi. Ông rt thân thiết và báo cáo vi Tôn Quang Phit, mt đng viên cng sn đang dy ti trường Thun Hóa (Huế), mi sinh hot ca vua Bo Đi, triu đình và ni các Trn Trng Kim. (Phm Khc Hòe, Nhng ngày cui cùng ca triu đình nhà Nguyn, Huế: Nxb Thun Hóa, 1994, tt. 18, 52, 53).

Theo David G. Marr trong Vietnam 1945, The Quest for Power, sau khi Phm Quỳnh và hai cha con Ngô Đình Khôi b bt, người Nht can thip mt cách yếu t và không hiu qu. Ngày 28-8, sáu người Pháp nhy dù xung mt đa đim cách kinh thành Huế khong 20 cây s nhm mc đích bt liên lc vi vua Bo Đi và các cu quan Nam triu. Lúc đu, Vit Minh đa phương tưởng là người ca phe Đng minh, cho h trú tm ti mt ngôi nhà th, nhưng khi biết rng đây là nhng người Pháp có ý đnh tìm cách liên lc vi các quan chc Nam triu cũ, Vit Minh lin giết bn người, và cm tù hai người đến tháng 6-1946. (David G. Marr, Vietnam 1945, The Quest for Power, University of California Press, tt. 452-453.)

Theo hi ký ca Trn Huy Liu, sau khi Nht đu hàng, người Pháp nhy dù xung Huế, lin hi ngay đến Bo Đi, Phm Quỳnh và nhng người cng tác vi Pháp trước đó. Vit Minh bt được toán người Pháp ny và "x lý thích đáng" Ngô Đình Khôi và Phm Quỳnh, nghĩa là giết các ông ti phía trước lò du tràm, gn ga xe la Hin Sĩ, làng C Bi, huyn Phong Đin, tnh Tha Thiên. (Trn Huy Liu, Hi ký [Hà Ni, 8-1960], Phm Khc Hòe trích đăng trong sđd. tr. 102.)

Theo mt người Huế, lúc đó có mt ti Phong Đin, thì toán người Pháp có 8 người, nhy dù xung làng Phù c, huyn Phong Đin. Trong s 8 người ny, có mt người Pháp lai làm thông ngôn, là chng ca cô Lc Cu Kho, Huế. (Nói chuyn vi ông Phan Văn Dung, tháng 8-1997, ti Houston, Texas.) Nếu theo quc l 1, t Huế đi Qung Tr, đến ct cây s 21, theo tay mt đi vào là ga Hin Sĩ, làng C Bi.

Trong khi đó vua Bo Đi cô đơn ti Huế, li b Phm Khc Hòe xúi gic và hù da, nên nhà vua tuyên chiếu thoái v ngày 25-8, và làm l thoái v ti ca Ng Môn ngày 30-8 vi s hin din ca đi din Vit Minh là Trn Huy Liu, Nguyn Lương Bng, và Cù Huy Cn.

Vic người Pháp mun kiếm cách liên lc vi cu hoàng Bo Đi và Phm Quỳnh (vì lý do gì không được rõ) vô tình đã làm cho Vit Minh lo ngi, s rng mt khi người Pháp tr lui, Pháp s nh Phm Quỳnh và nhng người đã tng làm vic vi Pháp như Ngô Đình Khôi giúp Pháp lt ngược thế c, đưa cu hoàng tr li cm quyn. Do đó Vit Minh vi vàng "mi" cu hoàng Bo Đi ri Huế ngày 4-9, ra Hà Ni làm c vn. Hơn na, nếu người Pháp có tr lui, cũng không hp tác vi Trn Trng Kim, vì ông Kim và ni các ca ông b gán cho là thân Nht.

Th hai: Đ đc tôn quyn lc, Vit Minh ch trương “giết tim lc”, tc tiêu dit tt c nhng ai có kh năng, có tim lc, nhưng không cng tác vi Vit Minh, đ ngăn chn ngay t đu nhng người v sau có th đi kháng vi Vit Minh. Vit Minh nghĩ ngay đến Phm Quỳnh vì nhng lý do sau đây:

* Phm Quỳnh mun xây dng nn quân ch lp hiến ti nước ta, và cho rng cng sn là "nn dch" gây bt n xã hi, trong khi Vit Minh ch trương đc tài đng tr. Phm Quỳnh mun xây dng nn quc hc trong khi Vit Minh mun ph biến ch nghĩa cng sn.

* trong nước, Phm Quỳnh tiêu biu cho gii trí thc làm văn hóa, theo lp trường quc gia, bt bo đng, dn thân hot đng chính tr. Vit Minh giết Phm Quỳnh đ đe da, uy hiếp và khng b tinh thn gii trí thc hot đng văn hóa trên toàn quc. Đây là li mà người xưa gi là "sát nht nhân, vn nhân c" (Giết mt người, mười ngàn người s.)

* Đi vi nước ngoài, Phm Quỳnh là người được Pháp ng h. Vi đường li ôn hòa, ông còn có th được c Nht, Trung Hoa (lúc by gi do Tưởng Gii Thch và Quc Dân Đng cm quyn), Anh, Hoa Kỳ chp nhn hơn là đường li cc đoan theo Liên Xô ca H Chí Minh.

* H Chí Minh mun chp ly ngay thi cơ to ra do khong trng chính tr sau ti hu thư Potsdam vào cui tháng 7-1945, nên ch trương tiêu dit tt c nhng người nào có kh năng tranh quyn vi H Chí Minh, đ cho trong cũng như ngoài nước thy rng ch có mt mình H Chí Minh mi xng đáng lãnh đo đt nước. Phm Quỳnh đã tng là thượng thư b li, đng đu triu đình Huế. Đc bit nhng điu ông viết v tương lai thế gii mà ông đưa ra t 1930 trong bài "Ce que sera l' Annam dans cinquante ans" [Nước Nam s ra sao năm mươi năm sau?] đu đã din ra đúng theo ông tiên liu, như mi đe da ca Nht Bn, nn dch cng sn, xung đt Thái Bình Dương, đi ha hon châu Âu [thế chiến 2]. Nh thế, uy tín Phm Quỳnh lên rt cao. Ông có uy tín và tư thế ln đi vi dư lun trong và ngoài nước, là mt trong nhng người có th tr thành đi th đáng ngi ca H Chí Minh, nên H Chí Minh quyết tiêu dit Phm Quỳnh đ tránh tr ngi v sau.

* Khi mi ni dy năm 1945, đ lôi cun qun chúng, H Chí Minh và Mt trn Vit Minh tuyên truyn rng H Chí Minh là người yêu nước ch không phi là đng viên cng sn, và H Chí Minh ra đi đ tìm đường cu nước, đng thi H Chí Minh giu tht kín chuyn xin vào hc trường Thuc Đa Paris mà b loi, và nht là vic H Chí Minh xin vào hi Tam Đim Pháp ngày 14-6-1922. (Jacques Dalloz, “Les Vietnamiens dans la franc-maçonnerie coloniale”, Revue française d’Histoire d’Outre-mer, Tam cá nguyt 3, 1998, Paris: Société Française d’Histoire d’Outre-mer, tr. 105.)

Khi qua Pháp din thuyết năm 1922, Phm Quỳnh là người biết rõ sinh hot ca H Chí Minh Paris. Phm Quỳnh gp g Nguyn Ái Quc (H Chí Minh) hai ln, ngày 13 và 16-7-1922 ti Paris, tc ch khong mt tháng sau khi Nguyn Ái Quc gia nhp hi Tam Đim. Hi Tam Đim là k thù ca đng cng sn trên thế gii. Chính vì là người đã l "biết quá nhiu" v H Chí Minh mà Phm Quỳnh b H Chí Minh giết hi.

Phạm Duy Tốn, Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh tại Paris năm 1922

Do nhng l trên, nếu không có nhng người Pháp nhy dù xung Huế như tác gi David G. Marr viết hay Trn Huy Liu k, cng sn cũng vn giết Phm Quỳnh. Phm Quỳnh và Trn Trng Kim đu là hai nhà văn hóa, và chính tr ni tiếng trên toàn quc. Trn Trng Kim viết kho cu có tính cách hoàn toàn chuyên môn, ch không có ch trương chính tr lâu dài. Ni các Trn Trng Kim gm nhng chuyên viên cn thiết cho vic xây dng cơ s căn bn trong giai đon chuyn tiếp t chính quyn Pháp qua chính quyn Vit. Ngược li, Phm Quỳnh trước tác vi mt ý hướng chính tr rõ ràng: xây dng mt nn văn hóa dân tc, bo tn quc túy, nâng cao trình đ văn hóa ca dân chúng bng cách ph biến văn hóa Âu tây, dch thut nhng tư tưởng dân quyn ca Montesquieu, Voltaire, Rousseau.

Phm Quỳnh tham gia triu đình Huế cũng nhm đến mt ch đích rõ ràng: tranh đu ôn hòa, nhưng cương quyết yêu cu Pháp tr li ch quyn cho triu đình, và xây dng mt hiến pháp làm lut l căn bn ca quc gia. nh hưởng văn hóa và chính tr ca Phm Quỳnh khá rng rãi trên các tng lp qun chúng, nht là gii trí thc trung lưu, t lp trí thc Nho hc đến c lp trí thc tân hc. Tp chí Nam Phong được các lp người ưu tú các đa phương lúc by gi trên toàn quc xem như loi sách báo giáo khoa ch đường. Đó là điu mà cng sn chng nhng không chp nhn mà cũng không dung th, vì cng sn mun nm đc quyn lãnh đo chính tr, đc quyn yêu nước, đc quyn chân lý.

Chú ý thêm ngày Phm Quỳnh b sát hi. Phm Quỳnh b bt ngày 23-8-1945, và b giết ngày 6-9, nghĩa là ông không b nhóm Vit Minh đa phương Huế giết lin khi h bt ông. Ông b giam gi mt thi gian, ri mi b giết sau khi nhóm Trn Huy Liu đến Huế d l thoái v ca vua Bo Đi. Khi đã có s hin din ca đi din trung ương, các cán b Vit Minh đa phương không dám t tin ra tay, mà chc chn phi có ý kiến ca trung ương. Nhóm Trn Huy Liu cũng không th t quyết đnh được vic ny. Như vy chính nhóm Trn Huy Liu đã đem lnh t Hà Ni vào Huế giết Phm Quỳnh, và lnh đó t đâu, nếu không phi là t H Chí Minh?

Sau khi Phm Quỳnh b giết, hai người con gái đu ca ông là Phm Th Giá và Phm Th Thc ra Hà Ni gp H Chí Minh. Sau đây là li k ca bà Thc: "...Tháng 8 năm 1945, Thy tôi ra đi!... Sau đó, ch tôi [tên Giá] và tôi nh mt anh bn là Vũ Đình Huỳnh ngày y là garde-corps [cn v] cho c H, gii thiu đến thăm c và hi truyn [tc chuyn Phm Quỳnh]. C bo: "Hi y tôi chưa v... Và trong thi kỳ khi nghĩa quá vi và có th có nhiu sai sót đáng tiếc..." (Hi ký viết ti Paris ngày 28-10-1992 ca bà Phm Th Thc, nhân k nim 100 năm sinh niên Phm Quỳnh, tài liu gia đình do bà Phm Th Hoàn thông tin.) Nhng điu này cho thy rõ tính ngy bin ca H Chí Minh. Lúc Phm Quỳnh b giết ngày 6-9-1945, H Chí Minh đã v Hà Ni lp chính ph (2-9-1945). Nếu H Chí Minh cho rng giết Phm Quỳnh là sai sót ca đa phương, H Chí Minh gii thích thế nào v ch trương ca đng cng sn bôi l lâu dài Phm Quỳnh sau khi Phm Quỳnh t trn? Tác gi Bernard Fall, trong quyn Les deux Viet-Nam, Nxb. Payot, Paris, 1967, tr. 102 đã viết: "Người ta biết rng H là mt kch sĩ có bit tài đánh la k đi thoi."

Giết xong Phm Quỳnh, cng sn tính vic hy dit luôn hình nh sáng chói nhà văn hóa Phm Quỳnh. Cng sn lin quy chp cho Phm Quỳnh ti "phn quc, làm tay sai cho Pháp". Gn 40 năm sau, trong T đin văn hc, gm 2 tp, mi tp trên 600 trang, gm nhiu người viết, do y ban Khoa hc Xã hi xut bn ti Hà Ni năm 1984, vn không có mc "Phm Quỳnh". Khi viết v các nhóm văn hóa, sách ny không th loi nhóm Nam Phong vì nhóm Nam Phong có khá nhiu tác gi ni tiếng. Nói đến nhóm Nam Phong, trang 121-123, tp 2, tác gi Nguyn Phương Chi, trong ban biên tp t đin, vn còn gi Phm Quỳnh là "bi bút, phn đng". Hơn thế na, năm 1997, trong T đin nhân vt lch s Vit Nam, do nhà xut bn Văn Hóa, Hà Ni n hành, Nguyn Q. Thng và Nguyn Bá Thế biên tp, mc "Phm Quỳnh", trang 758-759, hai tác gi này viết: "Hon l ca ông [ch Phm Quỳnh] lên nhanh như diu gp gió vì gn bó mt thiết vi các quan thy thc dân... Ngày 23-8-1945, Phm b các lc lượng yêu nước bt Huế, ri sau đó b x bn l.[làng] Hin Sĩ, t.[tnh] Tha Thiên, hưởng dương 53 tui."

Các tác gi cng sn thường đưa ra chiêu bài yêu nước và dân tc đ quy chp nhng người không theo khuynh hướng ca mình là phn đng, phn quc, trong khi chính vì H Chí Minh khăng khăng đi theo cng sn Liên Xô mà Vit Nam không được các nước Đng Minh tha nhn sau năm 1945. Cũng chính vì đng cng sn ch trương ý thc h quc tế mà gây ra mâu thun quc cng, phá hoi tình đoàn kết dân tc, là mt trong nhng nguyên nhân chính đưa đến chiến tranh Vit Nam t 1946 đến 1975, và hu qu còn kéo dài mãi cho đến ngày nay. Sau năm 1954, ri 1975, chính đng cng sn Vit Nam đã nhp cng và áp dng mt cách máy móc chính sách văn hóa Mác, Mao và kinh tế ch huy rp theo khuôn Liên Xô và Trung Cng đã làm cho Bc Vit ri c Vit Nam suy kit v mi mt trong mt thi gian dài.

Nếu nói rng: Phm Quỳnh hp tác vi Pháp đ mưu cu ch quyn cho Vit Nam, bo v quyn li ca quc gia là làm tay sai cho ngoi bang, còn cng sn Vit Nam theo Nga Hoa, bán đng quyn li đt nước thì không phi là tay sai ngoi bang? Phm Quỳnh hp tác công khai vi Pháp, viết bài trình thut rõ ràng các hot đng ca ông là phn quc, còn Vit Minh theo cng sn Nga Hoa, thì không phn quc? Phm Quỳnh viết bài qung bá hc thut Âu tây, đ cao tư tưởng dân quyn ca Voltaire, Montesquieu, Rousseau là không có tinh thn dân tc, còn cng sn Vit Nam ph biến tư tưởng Marx, Lenin, và nht là ch nghĩa Stalin thì gi là gì? Phm Quỳnh dch thơ Corneille, Racine là bi bút, còn T Hu làm thơ gi Stalin là ông ni, "thương cha thương m thương chng / thương mình thương mt thương ông thương mười" thì không bi bút? Không ai quên rng T Hu là người đã gi chc ch tch y ban khi nghĩa ca Vit Minh ti Huế năm 1945 khi Phm Quỳnh b giết, thăng dn lên làm trưởng ban Tuyên Văn Giáo trung ương, y viên b Chính tr đng cng sn Vit Nam, phó th tướng chính ph Hà Ni.

Nói cho cùng, nếu Phm Quỳnh ch là người hc trò bình thường ca Voltaire, Montesquieu hoc Rousseau thì cũng đáng mng cho dân tc Vit Nam, vì tư tưởng ca các nhà hc gi Pháp này là ánh sáng soi đường cho nhân loi toàn thế gii xây dng nn t do dân ch phân quyn pháp tr. Trong khi đó H Chí Minh là "mt người hc trò trung thành ca Các Mác và V. I. Lê-nin". (Ban Nghiên cu Lch s Đng trung ương, Ch tch H Chí Minh, tiu s và s nghip, in ln th tư, Nxb. S Tht, Hà Ni, 1975, tr. 160) và nht là người hc trò xut sc ca Stalin, thì thc tế lch s đã chng minh rng đó là thm ha đc tài đen ti khc lit nht t trước đến nay trong lch s Vit Nam.

Du sao, vic tuyên truyn ca cng sn mt thi gây nhiu x không ít đến dư lun dân chúng, làm nhiu người, k c vài k t mnh danh là trí thc tiến b, hiu sai v Phm Quỳnh, và hiu sai luôn v mt s nhân vt chính tr theo khuynh hướng quc gia dân tc. Phm Quỳnh đã tng nói: "V phn tôi, tôi đã chn con đường ca tôi. Tôi là mt người bui giao thi và tôi s chng bao gi được cm thông...". (Phm Quỳnh, Hành trình nht ký, Paris: Nxb. Ý Vit, 1997, trong phn “Dn nhp” không đ trang.)

Câu nói ny làm chúng ta liên tưởng đến tâm s ca Nguyn Du qua hai câu thơ ch Nho: "Bt tri tam bách dư niên hu,/ Thiên h hà nhân khp T Như". (Không biết hơn ba trăm năm sau,/ Trong thiên h có ai khóc T Như? " Nguyn Du (T Như), tác gi truyn Kiu, cũng sng trong bui giao thi gia hai chế đ nhà Lê và nhà Nguyn.

Ngày nay, sau nhng biến đng đo điên ca thi s, mi người nên công tâm tìm hiu Phm Quỳnh và nhìn li s nghip ca ông. Trước ngã ba đường vào đu thế k 20, gia cu hc, Tây hc, và tân hc, Phm Quỳnh chn con đường tân hc, ci tiến và hoàn chnh văn hc quc ng đ làm phương tin xây dng quc hc, va bo v quc hn quc túy, va bi đp thêm bng cách du nhp nhng tinh hoa văn hóa nước ngoài. Ch trương văn hóa ca Phm Quỳnh xét cho cùng rt quý báu và cn thiết cho đt nước, vì nếu ch mi mê tranh đu chính tr và quân s, mà không xây dng nn văn hóa dân tc da trên quc hn, quc hc và quc văn, thì người Vit vn b trì tr trong s nô l tinh thn.

Nhng đóng góp ca ông trong vic phát trin nn văn chương Quc ng tht ln lao. Nhng vn đ văn chương, triết lý tng hp đông tây ông đã viết, nhng ý kiến do ông đưa ra trong các bài báo, k c nhng ý kiến ông tranh lun v truyn Kiu, v Nho giáo, vn còn có giá tr. Gic mơ ca Phm Quỳnh v quc hc, quc hn li càng cn được c xúy làm nn tng giáo dc tinh thn cho mi người Vit Nam ngày nay trong cũng như ngoài nước. Phm Quỳnh là nhà văn hóa ln ca Vit Nam thi hin đi.

V chính tr, Phm Quỳnh viết nhiu tiu lun bng tiếng Vit cũng như bng tiếng Pháp đ tranh đu thc hin lý tưởng chính tr ca ông. Nhiu người thường đng nghĩa nn quân ch vi phong kiến hoc thc dân, nên cho rng quan nim quân ch lp hiến ca Phm Quỳnh là th cu. Cn phi chú ý là Phm Quỳnh ch trương bt bo đng. Ông chn th chế quân ch lp hiến vi hy vng thúc đy Vit Nam chuyn biến mt cách ôn hòa trong trt t.

Nhìn ra nước ngoài, hin nhiu nước trên thế gii vn duy trì nn quân ch lp hiến, nhưng vn là nhng nước hết sc dân ch như Anh Quc, Nht Bn, Thy Đin, B... Riêng hai cường quc nh hưởng nhiu đến Vit Nam là Trung Hoa và n Đ đu đã tng chng ngoi xâm, và chuyn đi sang th chế dân ch theo hai con đường khác nhau. Trung Hoa tranh đu bo đng đ lt đ nhà Thanh năm 1911 và t đó chìm đm trong nhng tranh chp đẫm máu; trong khi n Đ tranh đu bt bo đng, đt được nn đc lp trong th chế quân ch lp hiến mt cách ôn hòa trong Liên Hip Anh. 

trong nước, xét trên chiu dài ca lch s, t ngày Pháp đt nn đô h năm 1884 đến năm 1945, tuy các vua nhà Nguyn b người Pháp khng chế, nhưng vua vn là biu tượng cao c ca đt nước, nên các cuc ni dy kháng Pháp t Bc vào Nam đu quy hướng v mt mi, đó là triu đình kinh đô Huế. Trái li t năm 1945 tr đi, khi Vit Minh cng sn cướp chính quyn, người Vit Nam b chia r trm trng thành nhiu phe nhóm khác nhau theo nhng quan đim khác nhau. Do đó, trong hoàn cnh ca ông, Phm Quỳnh cũng có phn hu lý khi ông ch trương ci cách ôn hòa, và chn quân ch lp hiến theo đi ngh chế thay thế cho nn quân ch chuyên chế.

Ngày nay, cc din chính tr Vit Nam đã thay đi hn, quan nim quân ch lp hiến ca Phm Quỳnh không còn phù hp, nhưng không th vì thế mà ph nhn tinh thn ái quc, lòng can đm và s tn tình ca ông trên con đường phng s quê hương. Phm Quỳnh đã âm thm tranh đu bt bo đng đ đòi hi ch quyn cho đt nước. Ông đã hết lòng hot đng vì nước và đã hy sinh vì lý tưởng ca mình. Đó là điu tht đáng trân quý nơi Phm Quỳnh, nhà trí thc dn thân hot đng chính tr

Mt điu đáng ghi nhn cui cùng trong cách thc hành x ca Phm Quỳnh, nh theo đui mt lý tưởng chính tr trường kỳ và bt bo đng, nên ông luôn luôn c gng làm nhng gì có li cho đt nước và đng bào, đng thi tránh không làm bt c vic gì có hi cho quc gia dân tc. Phm Quỳnh sng lương thin, không tham ô nhũng lm, và không h gây ti ác giết hi đng bào.

Thái đ ny là điu mà rt ít nhà hot đng chính tr ca mi khuynh hướng thc hin được, và là mt đim son sáng chói phân bit Phm Quỳnh vi nhng người ra hp tác vi Pháp đ trc li cu vinh. Đây là điu cn phi được tách bch. 

Trong vic hp tác vi Pháp, có hai hng người. Hng th nht là nhng k hp tác đ mưu cu danh li riêng tư, li dng quyn thế, hng hách bóc lt đng bào. Hng th hai ra tham chính, làm vic vi Pháp, nhưng không da vào quyn thế đ hiếp đáp dân chúng, mà dùng quyn thế đ cu giúp đng bào, và vn gi được khí tiết riêng ca mình như Nguyn Trường T, Pétrus Trương Vĩnh Ký, và biết bao nhiêu người vô danh khác... Phi tránh vơ đũa c nm, và phi rõ ràng như thế mi hiu được tâm trng và s can đm ca nhng nhà trí thc, trong hoàn cnh éo le ca đt nước, dn thân hot đng chính tr, phng s dân tc, nht thi đã b hiu lm sau nhng cơn lc tranh chp chính tr kéo dài trên quê hương yêu du, trong đó Phm Quỳnh là trường hp đin hình nht.

(Toronto, Canada)

Trần Gia Phụng

11/18/2014

***

Nguyn Ngc Lanh: T Nguyn Trường T ti b ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tn-T-Khôi” 

Hc gi Phm Quỳnh b giết 3 ln


pham-quynh

Vì sao ông b bt?

Vì các v lãnh đo cướp chính quyn Huế đt Phm Quỳnh v trí s 1 trong danh sách Vit gian do các v lp ra. Sau này, mi khi có dp nói v Phm Quỳnh, các v thy gi “Vit gian” chưa đ, còn phi thêm các tính t, như “đu s”, “nguy him”, “đi bm”… mi tha lòng căm ghét. Mt cuc cướp chính quyn có biết bao vic phi làm, nhưng vic bt giam Phm Quỳnh được các v coi là mt trong nhng vic quan trng nht. Có nguyên nhân. Hn là các v đinh ninh rng: a) Tên này có th cm đu nhóm chng li cuc khi nghĩa. b) Có kh năng Nht (hoc nếu Pháp quay li) s dng tên Vit gian này thành mt ngn c tp hp các lc lượng chng đi. Mà đây li là cuc cướp chính quyn trung ương, đu não và thân Nht, trong khi có 5000 quân Nht đang đóng Huế – tuy đã đu hàng phe Đng Minh, nhưng không đu hàng Vit Minh. Trong d kiến, các v lãnh đo có c suy lun, rng… tuy t 5 tháng nay Phm Quỳnh không còn tham chính na, nhưng có th hn vn mong người Pháp quay li (và suy tiếp rng) hin hn đang “nm im ch thi cơ”… Qu vy, sau khi cướp xong chính quyn, Thông Báo ca y Ban khi nghĩa đã ghi rõ: “…nhiu triu chng chng t rng Phm Quỳnh ch ch cơ hi rước bn thc dân Pháp đến làm cho dit nước chúng ta“. Chuyn Phm Quỳnh du vũ khi tư gia cũng là “suy lun”. Chính do vy, đ bt giam Phm Quỳnh, nhng vic đã làm đ đ phòng s chng đi là khá t m, gm: 1) trinh sát nhà riêng t hôm trước; 2) hôm sau, ngoài s người đi bt, còn có thêm 1 tiu đi lính bo an; 3) người đi bt mc áo dài (dân s) đ che quân phc bên trong; 3) súng được du kín; 4) dùng “giy mi” thay cho lnh bt; 5) bt xong, đưa ngay vào nhà lao Tha Ph; 6) giam xong, báo ngay cho y Ban khi nghĩa biết, đ bt đu khai mc bui mit tinh qun chúng sân vn đng Huế.


Thc tế din ra thế nào?

Thc tế cho thy, gi là “Vit gian đu s” nhưng Phm Quỳnh hin như đt; chng nguy him gì hết. Thc tế, Phm Quỳnh đã t chm dt con đường chính tr, tr li con đường văn chương, kho cu. C hai bài tr li phng vn đăng trên báo (mt bài va tìm thy năm nay – 2015), Phm Quỳnh đu khng đnh như vy. Thc tế, sau 5 tháng di khi chính quyn, Phm Quỳnh viết được khá nhiu, toàn kho cu, dch thơ Đường (gn đây đã được xut bn). Trước khi đi bt, các v lãnh đo còn d kiến Phm Quỳnh ct du nhiu vũ khi trong nhà, nhưng thc tế ch có khu súng săn vt lăn lóc. Khi b bt, Phm Quỳnh t tn mc áo dài, đim nhiên ra xe; trong khi đó con trai ông đi d mit tinh do y Ban khi nghĩa t chc sân vn đng Huế; sau đó v con ông vn ng ti nhà, tt nhiên là hi hp ch đi Phm Quỳnh v. Đó là nhng mô t li ca c Phan Hàm, người trc tiếp đi bt Phm Quỳnh. y thế mà ch mt năm sau (8-1946), khi c T Hu (người ký lnh bt) mô t chuyn này, c làm như chính mình đi bt Vit Gian; c sưng sưng ba thêm chi tiết đ ti Phm Quỳnh thêm nng. Ví d, “run s” (mc cm có ti), hoc “b điu ra xe” (đúng là có ti ri)… Đây là câu nguyên văn: Ngó thy cái ming súng sáu, lão biến sc, run đng lên không được. Lão b điu ra xe, ch đi. Ngay lp tc v con lão được mi xung đường cái. Bao nhiêu đ đc trong gia đình niêm phong hết li. Và cách mng quân bt đu gác” (T Hu). 


Chú thích. Đon văn trên l ra ch nên đưa vào chú thích, nhưng đây là nhng phát ngôn lch s ca “người làm nên lch s”, xng đáng là tư liu lch s th hin não trng ca gii trí thc yêu nước bng bo lc. Do vy, đây cũng là li văn rt đc trưng khi cách mng vô sn nói v k thù. Thường là chúng “hoang mang, giao đng”; hoc chúng phn ng “điên cung”, ri “run s”, “hèn nhát”… Còn chuyn niêm phong đ đc, đui v con Vit gian ra đường… đ còn xem có tht hay không. Thc tế, v con Vit gian sau này đ