Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Nguyễn Quang Dy: Khủng hoảng mới tại Biển Đông?

Ngay sau khi kết thúc Đi hi Đng 20 ca Trung Quc, TBT Nguyn Phú Trng đã sang thăm Bc Kinh (1/11/2022). Tuyên b Chung hai nước khng đnh s “x lý tha đáng các vn đ trên bin… kim soát tt các bt đng trên bin…không hành đng làm phc tp thêm tình hình và m rng tranh chp”. Nhiu người hy vng ngoi giao cây tre mm do ca Hà Ni s làm cho quan h Vit-Trung n đnh, đ có th nâng cp quan h vi M.

Nhưng Trung Quc không t b tham vng Bin Đông. T ngày 7/5, h đã cho tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 vi nhiu tàu h tng tiến sâu vào vùng đc quyn kinh tế Vit Nam gn bãi Tư Chính, gây ra khng hong mi ti Bin Đông. Trung Quc mun li dng khong trng quyn lc đ trin khai “âm mưu mi”, bt chp Công Ước LHQ v Lut Bin (UNCLOS 1982) và phán quyết ca Tòa Trng tài Thường trc (PCA 2016).

Bi cnh mi

Năm 2014, Trung Quc đã điu dàn khoan HD-981và hàng trăm tàu h tng vào vùng đc quyn kinh tế (EEZ) ca Vit Nam, to ra cuc khng hong và bước ngot ti Bin Đông. Sau đó h đã ráo riết bi đp và quân s hóa các v trí đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa nhm biếđường chín đon thành “chuyn đã ri”. Đ làm rõ tham vng ca Trung Quc, tôi đã có bài Trung Quc có th làm gì ti Bin Đông (Viet-studies, 29/2/2016).

Năm 2019, Trung Quc li điu tàu thăm dò du khí HD-8 vào vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam gn bãi Tư Chính đ gây sc ép buc Vit Nam và Repsol (Tây Ban Nha) phi b d d án du khí ti lô 07-03 (Cá Rng Đ), làm Vit Nam thit hi hàng t đô-la. H còn quy ri đ gây sc ép vi Vit Nam và Rosneft (Nga) ti m Lan Tây và Lan Đ. Trước tình thế mi, tôi đã có bài Vit Nam có th làm gì ti Bin Đông (NCQT, 22/7/2019).

Nhng gì din ra ti khu vc bãi Tư Chính (7/2019) là s tiếp ni nhng gì đã xy ra trước đó (7/2017 và 3/2018) ti lô 136-03 (Cá Kiếm Nâu) và lô 07-03 (Cá Rng Đ), như “khúc do đu” cho tham vng ca Trung Quc ti Bin Đông. Nói cách khác, đây là “ván c vây” kéo dài trong chiến lược “vùng xám” mà Trung Quc giành thế thượng phong Bin Đông, trong khi Vit Nam cô đơn b Trung Quc bt nt, phi nhn đ “gi đi cc”.

Trung Quc là mt nước ln nên đã t coi mình là “thiên triu”, có quyn bt nt các nước láng ging nh yếu hơn như “chư hu”. Nước nào dám chng li lut chơi do h áp đt s b h “dy mt bài hc”. Vit Nam đã b Trung Quc “dy mt bài hc” năm 1979. Năm 2014, khi Trung Quc to ra bước ngot ti Bin Đông, h đã xô đy Vit Nam xích li gn vi M. Nay điu đó đang lp li.

Đ dy các nước khác mt bài hc, Bc Kinh đã áp đt các bin pháp trng pht thương mi các nước nào không theo h, bng cách “vũ khí hóa các vn đ kinh tế”. Ví d, h đã trng pht Úc (vì đòi điu tra ngun gc ca Covid-19), Hàn Quc (vì lp đt h thng phòng th tên la ca M), Lithuania (vì cho phép Đài Loan lp đi s quán). Các bin pháp trng pht làm cho các nước đó gp khó khăn, nhưng cũng làm Trung Quc thit hi.

Bin Đông đã nhiu ln ni sóng do Trung Quc bt nt các nước láng ging, vi ý đ biến nó thành cái ao ca h. Tuy thnh thong Bin Đông có khong lng nhưng ch tm thi vì Trung Quc không t b tham vng. Nay Trung Quc âm mưu tiến thêm mt bước na nhm khng đnh ch quyn ca h Bin Đông, bt chp Công ước UNCLOS 1982 và phán quyết ca Tòa Trng tài Thường trc năm 2016.

Sau gn mt thp k, Trung Quc đã phát trin v kinh tế và quân s, tích lũy được nhiu ngun lc. Nay Trung Quc có tham vng và ngun lc đ m rng phm vi nh hưởng, không ch Bin Đông, Bin Hoa Đông và eo bin Đài Loan, mà còn vươn ti Nam Thái Bình Dương và n Đ Dương. Nay chiến tranh Ukraine đã làm đo ln trt t thế gii và đang to ra các khong trng quyn lc đ Trung Quc li dng “đc nước béo cò”.

Đây là thi đim Trung Quc mun tranh th leo thang trong “vùng xám” mà h thế thượng phong, đy mnh “tam chng chiến pháp” mà h có li thế khu vc. Trung Quc li dng cơ hi đnh gt Nga khi các d án du khí Bin Đông vì Nga đang ph thuc nhiu vào Trung Quc do vn đ Ukraine. Trung Quc gây sc ép vi Vit Nam phía đông và phía Tây khi Hà Ni chưa kp nâng cp quan h vi M lên đi tác chiến lược.

Phm vi mi

Theo chuyên gia Raymond Powell (Stanford University) đng thái mi ca Trung Quc ti Bin Đông và bán đo Đông Dương đã to ra mt thế trn mi bao vây Vit Nam, c phía Đông và phía Tây. Trung Quc đã xây dng căn c Hi quân Ream Campuchia, đã tp trn chung vi Campuchia (3/2023) và vi Lào (5/2023). Đng thi, h cho nhóm tàu kho sát XYH-10 vào sâu hơn trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam (5/2023).

Căn c Hi quân Ream và Sân bay Dara Sakor cách Phú Quc 20 hi lý. Đó là nhng đim trin khai tác chiến tim năng cho lc lượng hi quân và không quân Trung Quc. Campuchia cho Trung Quc m rng quyn tiếp cn các căn c này. Mc đích chính ca Trung Quc trong vic xây dng các căn c Bin Đông là phô din sc mnh đ kim soát không gian bin qua cách s dng lc lượng hi quân, cnh sát bin và dân quân bin.

Nhng gì Trung Quc đang làm căn c hi quân Ream ch là mt phn ca chiến thut “vùng xám”, theo đó h xúc tiến dn tng bước như “tm ăn dâu”. Vì vy, cn xem xét lnh cm đánh cá trên Bin Đông trong tng th chiến thut “vùng xám” ca Trung Quc. Bên cnh đó, Trung Quc tiếp tc trin khai “tam chng chiến pháp” (gm chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư lun và chiến tranh tâm lý), đ đơn phương áp đt lut chơi ca h.

Sau khi chiếm thế thượng phong Bin Đông, Trung Quc m rng nh hưởng Nam Thái Bình Dương. Có my lý do chính. Mt là các đo quc này rt nhy cm v đa chiến lược đi vi M và Úc. Hai là các đo Nam Thái Bình Dương có mi liên quan cht ch vi Bin Đông và Bin Hoa Đông, trong chiến lược phòng th bng chui đo ca Trung Quc. Ba là các đo này còn có ý nghĩa quan trng v ngoi giao đi vi Đài Loan.

Trung Quc m rng nh hưởng Nam Thái Bình Dương s buc M, Úc, Nht Bn và n Đ phi đáp tr. Trong khi Trung Quc m 8 đi s quán và lãnh s quán các đo Nam Thái Bình Dương thì M m 9 đi s quán và lãnh s quán Micronesia, Marshal, Kiribati, Samoa, Palau, Papua New Guinea, Solomon, Fiji, và Tonga. Sau Cp cao G7 ti Hiroshima là Cp cao QUAD ti Sydney (24/5) tp trung vào vn đ Nam Thái Bình Dương.

Theo TS Nguyn Khc Giang (ISEAS), các đo Nam Thái Bình Dương quan trng đi vi Úc cũng như các đo Hoàng Sa và Trường Sa Bin Đông quan trng đi vi Vit Nam, vì án ng sân sau ca h. Úc phi tăng cường phòng th, trong đó có d án tàu ngm ht nhân AUKUS. Tuy khó đo ngược được thế thượng phong ca Trung Quc Bin Đông, nhưng có th đo ngược nh hưởng ca Trung Quc Nam Thái Bình Dương.

Hành đng ca Trung Quc ti ba vùng bin nói trên đu có nhng nét tương đng. Mt là h coi thường lut pháp quc tế khi đưa ra các yêu sách đi vi lãnh th. Hai là h li dng trit đ thi đim khu vc có “khong trng quyn lc”Ba là h kết hp cht ch mc tiêu m rng lãnh th vi lá bài kinh tế như “Sáng kiến Vành đai và Con đường” vi by n do các d án xây dng h tng và “ngoi giao vc-xin” đ đi phó vi đi dch.

Theo các chuyên gia quc tế, nhng hành đng ca Trung Quc Nam Thái Bình Dương liên quan cht ch ti Bin Đông, vì c hai đu nm trong “chiến lược chui đo” ca Trung Quc. Hot đng bành trướng lãnh th ca Trung Quc Bin Đông, vùng bin Nam Thái Bình Dương, biên gii Trung-n và khu vc n Đ Dương có nhiu đim tương đng vi nhng gì nước này đã làm vùng bin xung quanh Nht Bn và Đài Loan.

Lãnh đo các nước G7 đã gi mt thông đip mnh m ti Nga và Trung Quc bng cách mi Tng thng Ukraine Zelensky ti Hiroshima bên l Cp cao G7. Th tướng Nht đã mi th tướng Phm Minh Chính đến d G7 m rng. Th tướng Anh Rishi Sunak nói rõ ti G7: “Trung Quc là thách thc ln nht trong thi đi ca chúng ta”, đi vi an ninh và thnh vượng toàn cu.  Trung Quc “ngày càng đc đoán trong và ngoài nước”.

Cp cao G7 ti Hiroshima đc bit quan tâm đến Nam Thái Bình Dương, coi đng thái Trung Quc xâm nhp Nam Thái Bình Dương nm trong tng th chiến lược bành trướng trên bin và đt lin ca h. Ngay sau G7, Tng thng Biden có kế hoch thăm các đo quc Nam Thái Bình Dương đ đi phó vi tham vng ca Trung Quc, nhưng vào phút chót ông phi hy chuyến thăm đ v gii quyết vn đ trn n công vi Quc hi.

Bàn c mi

Theo Reuters, Tng thng Marcos Jr. đã đi thăm M (1-4/5/2023). Đây là chuyến thăm cp nhà nước đu tiên ca Tng thng Philippines trong 10 năm qua, đ “cp nht li ích quc gia trong bình din đa chính tr mi ti khu vc”. Hai bên đã ký mt tha thun mi có tên “Hướng dn phòng th song phương” (ngày 3/5) khng đnh cam kết phòng th chung trong trường hp mt trong hai bên b tn công “bt kỳ đâu trên Bin Đông”.

Mt s nhà phân tích đã lp lun rng Philippines và M s li hơn vi “mt hip ước phòng th chung ít mơ h hơn”. K t khi ký “Hip ước phòng th chung” (MDT) vào năm 1951, đây là ln đu tiên có các hướng dn mi tiếp theo hàng lot phn đi v ngoi giao ca Manila trong năm qua v nhng gì mà Philippines gi là “các hành đng và mi đe da hung hăng ca Trung Quc” đi vi lc lượng bo v b bin ca Philippines.

Cùng vi MDT, “Tha thun các lc lượng thăm viếng” (VFA) ký năm 1998 và “Tha thun hp tác quc phòng tăng cường” (EDCA) ký năm 2014, đã to ra mt khuôn kh pháp lý vng chc đ Philippines t đó sn sàng đi phó vi các mi đe da có th phát sinh trong mt s lĩnh vc bao gm đt lin, trên bin, trên không, vũ tr và không gian mng, dng “chiến tranh bt đi xng”, và bt thường ca chiến thut “vùng xám”.

Các nhà quan sát đã d đoán rng ông Marcos Jr. trúng c s có các bước đi có ý nghĩa chiến lược nhm đưa quan h vi M tr li nng m như trước, trong bi cnh M đang trin khai chiến lược n Đ Dương-Thái Bình Dương t do và rng m (FOIP). Ông cho rng đến lúc Manila phi ưu tiên quan h vi M đ đi phó vi nhng thách thc mi và trin khai “Tha thun hp tác quc phòng tăng cường” (EDCA) ký đu năm.

Sau nhng năm cm quyn không bình thường ca Tng thng Duterte, vi ch trương xích li gn Trung Quc vì lý do kinh tế và do bt hòa vi M, đã đến lúc Manila phi “quay xe” tr li vi M là đng minh truyn thng. Điu đó không ch vì li ích an ninh ca Philippines hay ca M, mà còn do thái đ ngo mn và ch quan ca Bc Kinh đi vi các nước khu vc ven Bin Đông như Philippines, Malaysia, Indonesia, và Vit Nam.

Tuy Trung Quc có cơ hi lôi kéo mt s nước khu vc (Philippines, Thailand, Campuchia và Lào) theo mình vì nhu cu phát trin kinh tế ca h, vi by n trong chính sách “vành đai con đường” (BRI), và do mt s sai lm ca M đi vi đng minh và đi tác khu vc dưới thi Chính quyn Trump, nhưng cơ hi đó ch là nht thi vì mt khi M điu chnh chính sách và các nước đó thay đi chính ph thì chính ph mi s xoay trc.

Theo báo Sydney Morning Herald (4/5/2023), “d liu ln” là tài sn kinh tế ln nht Bin Đông. Tương lai ca toàn b Internet ph thuc vào vic bên nào thng trong cuc chiến thng tr tuyến đường thy chiến lược này. Đến năm 2030, kinh tế internet ca Đông Nam Á s có giá tr US$1000 t. Ai kim soát được h tng cáp ngm ca Châu Á-Thái Bình Dương s thng tr nn kinh tế đang bùng n này và kim soát internet toàn cu”.

Nói cách khác, các lung d liu trên Internet s có giá tr hơn du m vì cha d liu giao dch kinh doanh và bí mt quân s. Cơ s h tng cáp ngm ca thế gii ngày càng d b tn thương không ch do s phá hoi mà còn bi hot đng gián đip, có th d dàng thâm nhp các tuyến cáp trên lãnh th ca h. Đó là lý do ti sao cnh tranh đa chính tr M-Trung ngày càng tp trung vào vic kim soát các mng cáp ngm trên toàn thế gii.

Theo TeleGeography ( Washington DC), hơn 486 tuyến cáp quang bin cha hơn 99% lưu lượng truy cp internet toàn cu, phn ln được kim soát bi các hãng công ngh khng l ca M như Alphabet, ch s hu ca Google, Meta, Amazon, Microsoft, và Facebook. Trung Quc cũng đang có kế hoch xây dng mt mng cáp internet dưới bin tr giá US$500 triu đ to ra kết ni tc đ nhanh ni Châu Á vi Trung Đông và Châu Âu.

M đã cn tr mt s d án cáp ngm dưới bin ca Trung Quc vì lo ngi v kh năng giám sát ca Bc Kinh. Sáu tha thun v cáp bin cGoogle, Meta và Amazon nhm kết ni M vi Hng Kông đã b M cn đ chHMN Tech (mt công ty con cHoa Vi). Đ tránh kim soát ca Trung Quc, Facebook và Google xây dng Apricot là tuyến cáp ngm xuyên bin mi dài 12.000 km không qua Hng Kông, kết ni vi các nước khu vc.

Apricot loi Malaysia vì cnh tranh M-Trung đ thng tr internet toàn cu. Năm 2022, Malaysia tham gia h thng cáp cao tc Hi Nam-Hng Kông (SEA-H2X) dài 5000 km được Trung Quc h tr, kết ni Trung Quc, Hng Kông, Philippines, Thái Lan, Malaysia, và Singapore. Nếu Malaysia b Trung Quc thao túng thì ASEAN s b hiu ng domino. Nay dưới thi Anwar Ibrahim, M có cơ hi hàn gn quan h vi Malaysia.

Đng thái mi  

Theo báo Tui tr, ln này Trung Quc có hai mc tiêu chiến lược chính ti Bin Đông: Mt là Trung Quc ch đng quy ri các hot đng m rng khai thác các lô du khí có tr lượng ln ca nhóm A5 (Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Vit Nam) khu vc chng ln gia EEZ ca các nước A5 vi “đường 9 đon” ca Trung Quc. Hai là Trung Quc đang “giương đông kích tây” đ cng c các lp lun pháp lý mà h có li thế.

Trong khi tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 (XYH-10) khiêu khích bãi Tư Chính, Trung Quc gim áp lc th phao đèn hiu cm Sinh Tn. Hai s kin đó nhm làm dư lun ít chú ý đến đng thái Cc Qun lý Di sn Văn hóa quc gia Trung Quc công b tiến đ kho sát hai xác tàu đm khu vc phía tây bc ca Bin Đông. Có th nói, đây là giai đon có nhiu đng thái quyết đoán và đng b ca Trung Quc trên Bin Đông.

Các đng thái đó din ra khi các phiên tòa phân đnh bin trong tương lai có xu hướng ưu tiên cho quc gia nào có kh năng chp pháp thc tế khu vc tranh chp theo nguyên tc “chiếm hu thc s”. Trong bi cnh đàm phán v B quy tc ng x (COC) đang đến giai đon cui, các bước leo thang trong phm vi “vùng xám” chng t Trung Quc s không t b ý đ đc chiếm Bin Đông.

Theo Nghiên cu Bin Đông (30/5/2023) t đu năm 2023 ti nay, Trung Quc đã trin khai nhiu đt tác nghip ca tàu đnh danh nghiên cu kho sát ti vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, như tàu HD-4 vào đu tháng 3/2023. Nhưng điu đáng nói là tàu XYH-10 đã tiến sâu hơn vào sát b bin Vit Nam và ngang nhiên tiến hành các hot đng mà Trung Quc cho là “bình thường”, nhm khng đnh “đường chín đon” phi pháp ca h.

Theo Reuters (8/5/2023), Trung Quc đã cho tàu nghiên cu XYH-10 cùng mt lot tàu h tng bao gm tàu cnh sát bin, tàu dân binh bin và mt s tàu không rõ đnh danh di chuyn ti vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Reuters cho rng đng thái này liên quan đến cuc tp trn trên biAIME 2023, ca ASEAN và n Đ (t 8/5/2023), vi s tham gia ca hi quân n Đ, Vit Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei.

Theo ngun m Marine Traffic/Sea Vision, tàu XYH-10 cùng các loi tàu h tng đến hết tháng 5/2023 vn chưa chu ri đi và đang to ra cc din rt phc tp Bin Đông. Ngày 8/5, tàu XYH-10 xut hin v trí cách đường cơ s ca Vit Nam khong 182 hi lý; đến ngày 13/5, tàu này tiến rt sâu vào khu vc ch cách đường cơ s ca Vit Nam khong 47 hi lý; đến ngày 18/5 tàu này cách đường cơ s ca Vit Nam khong 82 hi lý.

Đáng chú ý là đ h tng XYH-10 có s lượng ln các tàu cnh sát bin, tàu cá dân binh và mt s tàu không đnh danh mang c Trung Quc. Sơ đ di chuyn ca các tàu đó cho thy s h tng, bám sát, bo v cho XYH-10 trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam đã to ra cc din mi phc tp Bin Đông. V trí hot đng và mc đ nghiêm trng ca XYH-10 là mt bước leo thang “trước gi chưa tng thy” ca Trung Quc.

Th nht, ln này v trí hot đng ca nhóm tàu Trung Quc đánh du mt mc mi khi h tiến vào rt sâu vi l trình hot đng sát các lô 04-03 và lô 05-1-B&C, ch cách giàn khoan chính Thiên Ưng và Sao Vàng-Đi Nguyt khong 10-20 hi lý. Trước đây, tàu Trung Quc ch xut hin cách các dàn khoan ca Vit Nam khong 50-60 hi lý.

Th hai, ln này s lượng tàu Trung Quc đông mt cách “bt thường” khi h tng XYH-10 tiến hành kho sát trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Tàu Trung Quc gm các tàu hi cnh, tàu cá dân binh và nhng tàu không đnh danh. T đu 2023, khong 30-40 tàu cá dân binh Trung Quc đã xuât hin dài ngày dc b bin min Trung.

Th ba, v mc đ nghiêm trng, năm 2014 Trung Quc đã h đt giàn khoan HD-981 cách đo Tri Tôn thuc qun đo Hoàng Sa 17 hi lý, cách đo Lý Sơn 120 hi lý. Tháng 8/2019, Trung Quc đã tiến thêm mt bước xung phía Nam, c tàu kho sát HD-8 vào hot đng trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, cách bãi Tư Chính 50-60 hi lý.

Ln này, Trung Quc đã cho tàu XHY-10 tiến vào sâu hơn trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, thách thc trc tiếp các m du khí có tr lượng ln thuc đa bàn khai thác truyn thng ca Vit Nam. PetroVietnam đã bt đu trin khai công tác nghiên cu, thăm dò ti khu vc m du khí Thiên Ưng ngay t thp niên 1970.

Ngày 26/5, ti cuc hp báo thường kỳ, người phát ngôn BNG Trung Quc nói rng, “các tàu liên quan ca Trung Quc không h đi vào vùng bin hoc vùng đc quyn kinh tế ca nước khác”. Theo d liu t các ngun m Marine Traffic/Sea Vision, phm vi hot đng ca tàu XYH-10 đã liên tc din ra trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Rõ ràng Trung Quc đã vi phm nghiêm trng Công ước UNCLOS 1982.

Báo chí Trung Quc cũng đã tha nhn s lượng ln các tàu Trung Quc đang hin din phía Nam Bin Đông, vi s lượng tàu Trung Quc gp 10 ln so vi tàu Vit Nam. Đây không phi là ln đu tiên vì t tháng 3/2023, tàu Trung Quc đã xut hin trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam và đi đu khu vc bãi Tư Chính. Âm mưu ca Trung Quc ln này là nhm “xóa b hoàn toàn vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam”.

Âm mưu mi

Tàu XYH-10 ca Trung Quc là loi tàu đa năng, va có th kho sát, va có th nghiên cu khoa hc, va có th phá băng. Đây là loi tàu có kh năng đâm và va đp mnh nhưng không b tn hi. Vi đc đim “đa chc năng” đó, tàu XYH-10 có tính cht nguy him hơn bi d dàng che giu mc đích thc s ca Trung Quc Bin Đông. Vì vy, trong bi cnh hin nay có th lý gii hot đng ca tàu XYH-10 dưới mt s góc đ sau:

Th nht, v kinh tế, tàu XYH-10 có th hot đng thăm dò trong quá trình trin khai “chiến lược cường quc bin”. Đng thái này được đt trong bi cnh tăng cường phát trin “kinh tế bin” ln đu tiên được đưa vào văn kin báo cáo Đi hi 20 Đng Cng sn Trung Quc (10/2022). Theo đó, Trung Quc trong nhim kỳ th ba ca Tp Cn Bình đang n lc khai thác và phát trin kinh tế bin, trong đó “du khí là khâu đt phá”.

Th hai, v chính tr-ngoi giao, hot đng ca XYH-10 nhm gi thông đip mang tính “răn đe” đến các bên yêu sách trên Bin Đông. XYH-10 được trin khai trong bi cnh n Đ, Vit Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei đang tiến hành tp trn chung trên Bin Đông ln đu tiên năm 2023. Theo đó, Trung Quc gn hot đng ca XYH-10 ln này vi đng thái hp tác gia ASEAN và n Đ là mt thành viên ca B T.

Mt s đánh giá khác t Trung Quc đã gn v XYH-10 vi kh năng tăng cường hp tác M-Vit trong thi gian ti, sau chuyến thăm ca Ngoi trưởng Blinken đến Vit Nam (4/2023). Đng thi, M cũng tăng cường hp tác vi Philippines đ m thêm 4 căn c quân s cho M, nhm răn đe trc tiếp Trung Quc. Trong bi cnh đa chính tr thay đi, vic Trung Quc làm căng lên ti khu vc Bin Đông là điu “có th lý gii được”.

Th ba, Trung Quc có th mun biến vic tăng cường hin din, kho sát, tun tra thành “bình thường mi” đ kim soát Bin Đông. Ngày 1/4/2023, U ban Khoa hc T nhiên Quc gia Trung Quc công b bn đ 33 đường kho sát khoa hc bin ca tàu nghiên cu khoa hc bin vùng bin xa và vùng bin gn. Đây là ln đu tiên Trung Quc công khai kế hoch điu tàu nghiên cu khoa hc đến kho sát khoa hc bin trên Bin Đông.

Mc dù Trung Quc đang dùng mt mũi tên nhm nhiu đích, dùng tàu kho sát XYH-10 hot đng vi nhiu ý đ khác nhau, nhưng mc đích chính ca nó là nhm thách thc trc tiếp vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Trung Quc cho rng yêu sách v “T Sa” (hay “Nam Hi Chư đo”), thuc khu vc “chng ln”, nên phm vi hot đng ca XYH-10 hoàn toàn nm trong v trí 9 lô du khí mà Trung Quc mi thu quc tế t năm 2012.

Vi ý đ biến vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam thành “khu vc chng ln” vi yêu sách “Nam Hi chư đo”, Trung Quc đang xâm phm vùng bin thuc ch quyn, quyn ch quyn và quyn tài phán ca Vit Nam ti Bin Đông, vi phm nghiêm trng UNCLOS 1982. Đng thi, hành đng nói trên ca Trung Quc đi ngược li nhng tho thun gia lãnh đo cp cao hai nước đã đt được trong chuyến thăm Trung Quc (1/11/2022).

Th nht, khu vc tàu XYH-10 hot đng nm hoàn toàn trong vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa ca Vit Nam, được xác đnh trên cơ s Điu 57 và Điu 76 ca UNCLOS 1982. Theo đó, Vit Nam đã ban hành các văn bn pháp lý và chế đ pháp lý ti vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa ca mình. Vit Nam có quyn thăm dò và khai thác tài nguyên bin. Hot đng ca XYH-10 vi phm nghiêm trng quy đnh ca UNCLOS 1982.

Th hai, Trung Quc tng đưa ra cái gi là “ch quyn đi vi Nam hi Chư đo” và yêu sách v “vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa đi vi các đo ti Bin Đông”. Vì vy, Trung Quc cho rng XYH-10 “đang hot đng bình thường” trong vùng bin thuc quyn tài phán ca Trung Quc. Nhưng các nhóm đo ti Bin Đông, bao gm qun đo Trường Sa, không có đường cơ s ni lin các đim ngoài cùng ca các cu trúc xa nht.

Th ba, Vit Nam và Trung Quc đu là thành viên ca UNCLOS, nên mi gii thích, áp dng trái quy đnh ca Công ước đu không có giá tr. Điu này đã được Toà Trng tài Thường trc xác nhn. Yêu sách ca Trung Quc v “các quyn lch s” đi vi vùng bin nm trong “đường chín đon” là trái vi UNCLOS 1982. Trung Quc không có “tư cách lch s” đi vi các vùng bin Bin Đông và tài nguyên trong “đường chín đon”.

Vì vy, các hot đng ca tàu kho sát XYH-10 và nhóm tàu h tng đang ngang nhiên thách thc dư lun quc tế, đe do nghiêm trng t do hàng hi Bin Đông, gia tăng nguy cơ va chm và đng đ ngoài ý mun. Trong bi cnh Trung Quc và các nước ASEAN đang thúc đy đàm phán v COC, các hành đng đó ca Trung Quc s làm tiến trình đàm phán càng khó khăn và bế tc.

Theo các chuyên gia v Bin Đông, ln này Trung Quc điu các tàu hi tun đến Bin Đông đ h tr XYH-10. Tàu Hi tun 173 là tàu th phao ca Cc Hi s. Khi tàu Hi tun 173 đi vào vùng đc quyn kinh tế ca Philippines, tàu tun duyên ca h đã bám theo đến khi tàu 173 di chuyn đến Đá Vành Khăn. Trong khi đó, Hi tun 09 là tàu tun tra ln nht ca Trung Quc (10.000 tn) ln đu tiên có mt Trường Sa.

Vi vic s dng tàu hi tun thuc Cc Hi s, Bc Kinh mun “khoác v bc dân s” đ tránh leo thang thành mt cuc đi đu quân s vi M. Ti qun đo Trường Sa, Trung Quc hin duy trì hai tàu nghiên cu khác là Hướng Dương Hng 14 và Hướng Dương Hng 31 (có chc năng thay th phao). Sau mt thi gian neo đu cm Sinh Tn, XYH-14 đã di chuyn v Đá Ch Thp, trong khi XYH-31 đã di chuyn sang Đá Vành Khăn.

Trung Quc vn đy mnh chiến thut “vùng xám”. Vic h dùng tàu dân binh là mt bước leo thang mi. Vit Nam yếu hơn do “bt cân xng” nên buc phi kim chế. Tình thế năm 2023 khác trước vì vn đ Ukraine, khi Trung Quc và Nga đã tr thành đi tác “không gii hn”. Nay Nga yếu hơn và ph thuc vào Trung Quc, nên Bc Kinh s gây sc ép vi Nga đ can thip buc Zarubezhneft và Gazprom ngng khai thác du khí.

Theo d án Đi S Ký Bin Đông, k t tháng 12/2022, tàu cnh sát bin Trung Quc đã tiến sâu vào khu vc thăm dò du khí do Nga điu hành, trong EEZ ca Vit Nam. Sáng kiến Minh bch Hàng hi Châu (AMTI/CSIS) cnh báo rng trong năm nay hot đng du khí có th ni cm lên như mt đim nóng Bin Đông. Trung Quc s tiếp tc quy ri hot đng du khí ca Vit Nam, Malaysia và Indonesia.

Theo các chuyên gia v Bin Đông, Trung Quc có 4 mc tiêu chính: Mt là Trung Quc xâm phm trng trn ch quyn Vit Nam đ khng đnh ch quyn ca h. Hai là Trung Quc mun phá ri các hot đng khai thác du khí ca Nga và Vit Nam. Ba là Trung Quc mun dùng các tàu cá có vũ trang như dân binh đ h tng thay cho tàu hi cnh. Bn là Trung Quc đang tăng cường s dng chiến thut “vùng xám” đ thách thc Vit Nam.

Theo nhà nghiên cu Vũ Xuân Khang (Boston College), ngoài mc đích chính là khng đnh ch quyn phi pháp ca h Bin Đông, Trung Quc còn mun cô lp Vit Nam vì cho rng không nước nào sn sàng giúp Vit Nam đi đu vi Trung Quc. Các nước như M, n Đ, Úc và Nht Bn đu có li ích riêng nên rt khó bo v Vit Nam. Vì vy, Trung Quc tin rng Vit Nam không dám đi đu vi Trung Quc trên Bin Đông.

Đi phó ca Vit Nam

Tng thng Joe Biden và TBT Nguyn Phú Trng đã đin đàm (29/3) và Ngoi trưởng Anthony Blinken đã thăm Vit Nam (14-16/4), liên quan đến kế hoch nâng cp quan h hai nước lên đi tác chiến lược, khi TBT Nguyn Phú Trng đi thăm M (d kiến tháng 7). Trong bi cnh đó, Th tướng Nht Fumio Kishida đã mi Th tướng Phm Minh Chính d hp Cp cao G7 M rng (21/5), ngay sau Hi ngh Trung ương 7 (15-17/5/2023).

Ti G7 M rng, Th tướng Phm Minh Chính đã gp Tng thng M Biden và Tng thng Ukraine Zelensky. Sau đó, Phó Ch tch Hi đng An ninh Quc gia Nga Medvedev đã vi đến thăm Vit Nam (22/5). Th tướng Phm Minh Chính đã ti thăm Nghĩa trang Lit sĩ V Xuyên (28/5) trong bi cnh căng thng đang gia tăng ti Bin Đông. V Xuyên là nơi tưởng nh các lit sĩ đã hy sinh trong cuc chiến tranh Biên gii (1979) nên rt nhy cm đi vi Trung Quc.

Vic Th tướng Vit Nam đến thp hương ti nghĩa trang Lit s V Xuyên là mt thông đip rõ ràng gi đến người dân Vit Nam và Trung Quc rng nếu Trung Quc không dng li thì Vit Nam sn sàng chiến đu bo v ch quyn và toàn vn lãnh th ca mình. Trung Quc đã xâm lược Vit Nam năm 1979, nay vn là nguy cơ an ninh ln nht đi vi Vit Nam. Vì vy, Vit Nam không th làm ngơ trước nhng gì din ra bin Đông.

V lâu dài, Trung Quc vn theo đui chiến thut “vùng xám” bin Đông. Trung Quc mnh hơn Vit Nam nhiu ln v quân s, nên Vit Nam không được đ b đng và bt ng trong bt kỳ tình hung nào. Vit Nam vn phi vn dng chính sách “va hp tác va đu tranh” vi Trung Quc, vì “bt đi xng v quyn lc” gia hai nước là mt thc tế. Báo chí Vit Nam thường tránh không nêu đích danh là “Trung Quc xâm lược”.

Nhưng ln này báo chí chính thng ca Vit Nam đã đng lot đưa tin. Báo Tui tr đã có bài bình luTrung Quc âm mưu gì Bin Đông? (27/5/2023), đ cp đến thc cht vn đ, và nhn mnh “B Ngoi giao Vit Nam đã phn đi mnh m tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 ca Trung Quc cùng mt s tàu hi cnh và tàu cá bo v đã xâm phm vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, được xác lp phù hp vi UNCLOS 1982”.

Trong khi tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 (XYH-10) xut hin trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam bãi Tư Chính, thì hai tàu kho sát Hướng Dương Hng 14 và Hướng Dương Hng 31 được xác đnh vn đang hin din trong khu vc quanh cm Sinh Tn thuc qun đo Trường Sa ca Vit Nam. C hai khu vc đó đu có tr lượng du khí ln và ngư trường nhiu hi sn.

Theo các chuyên gia v Bin Đông, ngoài hai tàu hi cnh 5305 và 3303 cùng các tàu dân binh ca Trung Quc, đi hình h tng tàu kho sát XYH-10 đã được b sung thêm tàu Hi cnh 4103. Vit Nam đã điu hai tàu kim ngư KN-465 và KN-469 bám sát đi hình này. Tàu XYH-10 đã di chuyn qua lô 04-03 do liên doanh Vietsovpetro vn hành và thường xuyên di chuyn qua các lô 132 và 131 do liên doanh Vietgazprom vn hành.

Năm 2019, Trung Quc đã gây sc ép rt mnh ti khu vc Bãi Tư Chính đ đui Repsol (Tây Ban Nha) khi khu vc này, nhưng không đui được Nga. Nay Nga gp rc ri ln ti Ukraine, phi ph thuc nhiu hơn vào Trung Quc, nên Bc Kinh tin rng h đang có cơ hi đui Nga khi khu vc vùng này. Vì Gazprom ca Nga cũng đang hp tác vi Indonesia ti lô Cá Ng, nên Trung Quc mun gây sc ép lên c Hà Ni và Jakarta.

Thay li kết

Nếu 2014 là thi đim Bin Đông khng hong ln th nht và 2019 là khng hong ln th hai, thì 2023 có th là khng hong ln th ba. Tuy chưa rõ khng hong ln này có dn đến bước ngot mi hay không, nhưng M và đng minh phương Tây nay đoàn kết hơn thi Trump. M tuy b chia r, nhưng hai đng nht trí coi Trung Quc là đi th chính. Các bin pháp trng pht kinh tế và quân s vi Nga hay Trung Quc s hiu qu hơn.

Không ch Tng thng Putin mà c Ch tch Tp Cn Bình đu có gic mng vĩ cung, mun Nga hay Trung Quc “vĩ đi tr li” như thi kỳ hoàng kim trong quá kh. Vì vy, Putin đã mc phi sai lm ln ti Ukraine. S ngo man v quyn lc nước ln đã to ra đim mù làm che khut tm nhìn ca h, nên không thy “gii hn ca quyn lc”. Cũng như M trước đây, Nga và Trung Quc đang mc phi sai lm đó.

Quá trình hin đi hóa quân đi Trung Quc ngày càng nhanh, tim lc kinh tế ngày càng mnh, và cường đ hin din Bin Đông ngày càng nhiu, trong khi quá trình hin đi hóa quân đi Vit Nam đã b chm li. Đ đi phó vi tham vng ca Trung Quc ti Bin Đông, Vit Nam tuy không cô đơn như trước, nhưng cn sm nâng cp quan h vi M. Nếu tình hình Bin Đông din biến quá nhanh, Vit Nam có th phn ng không kp.

Đến 5/6 thì tàu XYH-10 bt ng rút, nhưng nó có th quay li bt c lúc nào, vì tham vng ca Trung Quc Bin Đông không thay đi. Đ không b đng và bt ng, Vit Nam phi chun b sn sàng cho mi tình hung, sn sàng đu tranh ngoi giao, đu tranh pháp lý, và có nhng bin pháp răn đe hiu qu hơn. Mun ngăn chn xung đt t sm và t xa, Vit Nam phi da vào ni lc ca mình là chính, nhưng phi có đi trng đ mnh.

—————-

Tham kho


  1. Trung Quc âm mưu gì Bin Đông? Tui Tr, 27/5/2023

  2. Th tướng Phm Minh Chính viếng Nghĩa trang Lit sĩ quc gia V XuyênChính ph Online, 28/05/2023

  3. Tàu Hướng Dương Hng 10 ca Trung Quc vi phm vùng bin Vit Nam, NCBĐ, 30/5/2023

  4. Chiến lược bành trướng ca Trung Quc trên Bin Đông, Nam Thái Bình Dương, và đi phó ca G7, RFA, 30/5/2023

  5. Tàu kho sát Trung Quc bám ti EEZ ca Vit Nam: Bc Kinh mun gì? RFA, 30/5/2023

  6. Trung Quc gây hn trên Bin Đông và đng thái ca Th tướng Chính, BBC, 31/5/2023

  7. The future of the internet depends on who controls the South China Sea, Maurizio Geri, Sydney Morning Herald, May 4, 2023

Nghiên cứu Quốc tế