Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Hoàng Lan: Tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam: Ý đồ và Hậu quả quốc tế


Tr li câu hi ca phóng viên chiu ngày 25/5/2023, Phó Phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Phm Thu Hng cho biết, tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 (XYH-10) ca Trung Quc cùng mt s tàu hi cnh, tàu cá bo v đã xâm phm vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam được xác lp phù hp vi các quy đnh ca Công ước Liên Hip Quc v Lut bin năm 1982.[1] 


Trước đó, theo tin t Reuters, tàu XYH-10 cùng lot tàu h tng đã xut hin ti vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam t ngày 8/5.[2] D liu t các ngun m theo dõi và giám sát tàu thuyn ca Marine Traffic hay Sea Vision cũng đng thi cho thy s xut hin này. Nhìn li t đu năm 2023 ti nay, Trung Quc đã trin khai nhiu đt tác nghip ca tàu mang danh kho sát, nghiên cu trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam như v HD-4 hi đu tháng 3/2023, song điu đáng nói là XYH-10 đang tiến rt sâu vào sát b bin Vit Nam và ngang nhiên tiến hành các hot đng mà Trung Quc gi là “bình thường”. Đng thái này ca Trung Quc đã vi phm trng trn Công ước Liên hp quc v Lut bin (UNCLOS 1982), xâm phm nghiêm trng vùng bin ca Vit Nam trong bi cnh Trung Quc đang n lc xây dng hình nh mt “nước ln có trách nhim”.


Toàn cnh v vic


Theo tin Reuters, t ngày 8/5, Trung Quc đã c tàu nghiên cu khoa hc XYH-10 cùng mt lot tàu h tng bao gm tàu cnh sát bin, tàu dân binh bin và mt s tàu không rõ đnh danh[3] di chuyn ti khu vc vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam.[4] Reuters cho rng, s hin din này ca lot tàu Trung Quc được đt trong bi cnh cuc tp trn trên bin ASEAN - n Đ (AIME 2023) đang din ra vi s tham gia ca các tàu hi quân và máy bay n Đ, Vit Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei, t ngày 8/5/2023.[5]


Sau đó mt ngày (ngày 10/5), Reuters tiếp tc đưa tin, tàu XYH-10 cùng mt lot tàu h tng đã đi sâu vào lô 04-03 ca Vietsovpetro – liên doanh gia Zarubezhneft ca Nga và PetroVietnam; đng thi tiến gn các lô 05-1-B và 05-1-C được vn hành bi công ty du khí Idemitsu Kosan ca Nht Bn.[6]


Cũng theo d liu giám sát tàu thuyn t các ngun m ca Marine Traffic hay Sea Vision, tàu XYH-10 cùng lot tàu h tng ca Trung Quc đến thi đim hin ti vn chưa ri đi và đang to thành cc din phc tp trên Bin Đông. Biu đ đường đi và hot đng ca nhóm tàu Trung Quc được d liu theo dõi giám sát tàu thuyn ghi li cho thy mt s đc đim sau:

Th nht, v v trí hot đng, vào thi đim 14h ngày 08/5/2023, tàu này xut hin v trí cách đường cơ s Vit Nam khong 182 hi lý; song đến thi đim 15h30 ngày 13/5, tàu này đã tiến rt sâu vào khu vc ch cách đường cơ s Vit Nam khong 47 hi lý; và đến 13h ngày 18/5 theo d liu giám sát tàu này cách đường cơ s Vit Nam khong 82 hi lý. Đến thi đim hin ti, XYH-10 vn đang nhn tín hiu trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam.


Biu đ 1: Hot đng ca tàu Hướng Dương Hng 10 trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam t ngày 8/5Ngun: Nhóm tác gi theo dõi t phn mm giám sát tàu thuyn ca Sea Vision (lưu ý: bn đ có hình đường chín đon và phm vi 9 lô du khí mà Trung Quc mi thu năm 2012 đu là nhng yêu sách không có cơ s pháp lý, đã b Toà trng tài trong v kin Bin Đông gia Philippines-Trung Quc bác b trong Phán quyết năm 2016)


Th hai, đi theo h tng tàu Hướng Dương Hng-10 là s lượng rt ln các tàu cnh sát bin, tàu cá dân binh và mt lot các tàu khác không được đnh danh song mang c Trung Quc. Sơ đ đường đi ca các tàu này cho thy s “h tng”, bám sát, bo v hot đng ca XYH-10 trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam và đang to thành cc din hết sc phc tp trên Bin Đông.


Biu đ 2: Sơ đ đường đi ca mt s tàu cnh sát bin, tàu cá dân binh và tàu không rõ đnh danh “h tng” tàu Hướng Dương Hng-10Ngun: Nhóm tác gi theo dõi t phn mm giám sát tàu thuyn ca Sea Vision


Th ba, v hot đng ca nhóm tàu Trung Quc, theo Van Pham (SCSCI), XYH-10 được cho là đã di chuyn hết tc lc trước khi vào vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, sau đó bt đu gim tc đ và di chuyn vi tc đ 4-5 hi lý/ gi, cho thy nhiu kh năng XYH-10 đang tiến hành kho sát[7]. V hot đng ca nhóm tàu h tng, theo Ray Powell – Giám đc D án Myoushu, mt sáng kiến ca Đi hc Stanford lp ra nhm nghiên cu chiến lược ca Trung Quc Bin Đông – chia s trên trang cá nhân Twitter cho rng, tàu Cnh sát bin 4303 ca Trung Quc đã ct ngang mũi tàu cnh sát bin 7011 ca Vit Nam khong cách khong 200 m ti thi đim 13:51 ngày 11/5/2023[8].


Cn đc bit lưu ý v v trí hot đng, phm vi và mc đ nghiêm trng ca XYH-10 vi nhng bước tiến “trước gi chưa tng thy” ca Trung Quc. Xét v v trí, tàu Hướng Dương Hng 10 và nhóm tàu h tng hot đng v trí gn b bin Vit Nam nht t trước ti nay. Trong v Hi Dương HD981 (2014), Trung Quc h đt giàn khoan khu vc cách đo Tri Tôn thuc qun đo Hoàng Sa ca Vit Nam khong 17 hi lý v phía nam, cách đo Lý Sơn khong 120 hi lý v phía đông, cách đường cơ s Vit Nam 119 hi lý[9]. Trong v vic năm 2019, Trung Quc tàu kho sát Hi Dương HD8 tiến hành các hot đng trái phép trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, có thi đim cách b bin Ninh Thun khong 73 hi lý[10]. Còn hin nay, tàu Hướng Dương Hng 10 đã tiến thêm mt bước, đi vào sâu, có thi đim ch cách đường cơ s Vit Nam 47 hi lý (như bn đ trên đã th hin)[11]Xét v quy mô s lượng, cũng cho thy s “bt thường” bi đi theo h tng XYH-10 ln này là s lượng ln các tàu hi cnh, tàu cá dân binh và c nhng tàu không được đnh danh. Trước đó, cũng theo thông tin t Sea Vision, t đu năm 2023, đã có hin tượng 30-40 tàu cá dân binh ca Trung Quc tp hp dài ngày hin din liên tc dc b bin min Trung Vit Nam.


Phn ng t các bên


Trước thông tin ca Reuters v hot đng bt thường ca nhóm tàu Trung Quc trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam t ngày 8/5, B Ngoi giao Trung Quc li cho rng, “các tàu nghiên cu khoa hc và tàu đánh cá ca Trung Quc thc hin các hot đng sn xut và làm vic bình thường trong các vùng bin thuc quyn tài phán ca Trung Quc”.[12]


Ngày 26/5, ti cuc hp báo thường kỳ, khi được hi v hot đng ca XYH-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quc Mao Ninh tiếp tc cho rng, “các tàu thuyn liên quan ca Trung Quc không h đi vào vùng bin hoc vùng đc quyn kinh tế ca nước khác[13]. Phát ngôn này ca người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quc gây khó hiu, c tình tr li mp m v phm vi yêu sách ca Trung Quc. Bi theo d liu giám sát tàu thuyn t các ngun m như Marine Traffic, Sea Vision, phm vi hot đng ca XYH-10 liên tc din ra trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, được xác lp phù hp theo Công ước UNCLOS 1982. Hot đng ca nhóm tàu Trung Quc đang vi phm mt cách nghiêm trng Công ước 1982, xâm phm nghiêm trng quyn ch quyn và quyn tài phán ca Vit Nam theo UNCLOS 1982; đi ngược li vi tinh thn ca DOC và COC.


Trước đó, chiu ngày 25/5, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phm Thu Hng khng đnh, như thông tin đã đưa, va qua tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 ca Trung Quc cùng mt s tàu hi cnh, tàu cá bo v đã xâm phm vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam - vùng đc quyn được xác lp phù hp vi các quy đnh ca Công ước Liên hp quc v Lut bin năm 1982 (UNCLOS 1982). B Ngoi giao và các cơ quan chc năng Vit Nam đã giao thip nhiu ln vi phía Trung Quc và trin khai các bin pháp phù hp vi lut pháp quc tế, lut pháp Vit Nam đ đm bo quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca Vit Nam.


Phó phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam nhn mnh: “Vit Nam yêu cu các cơ quan liên quan phía Trung Quc tuân th nhn thc chung ca Lãnh đo cp cao hai nước, chm dt ngay hot đng xâm phm, rút tàu Hướng Dương Hng 10 và các tàu hi cnh, tàu cá ra khi vùng bin Vit Nam; tôn trng quyn ch quyn, quyn tài phán ca Vit Nam, thc hin nghiêm túc Tuyên b ng x ca các bên Bin Đông (DOC), gi gìn hòa bình, hp tác và phát trin Bin Đông, đóng góp vào vic phát trin quan h hai nước”.


Ngoài ra, s kin XYH-10 cũng thu hút dư lun Trung Quc trong my ngày nay. Các t báo ln ca Trung Quc như Sohu, Võng D, Sina đu đưa tin v s kin và tha nhn s lượng ln tàu các loi ca Trung Quc đang hin din phía Nam Bin Đông, cc din hin ti cũng cho thy tương quan chênh lch khi s lượng tàu Trung Quc ln gp 10 ln so vi Vit Nam.[14] Báo chí Trung Quc cũng tha nhn rng, đây không phi là v căng thng đu tiên trong năm 2023, trước đó t tháng 3, tàu Trung Quc đã hin din vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam và đi đu khu vc bãi “Vn An Bc”.[15] Đng thi cũng cho rng, mc đích ca Trung Quc ln này là có ch đích nhm “phá b hoàn toàn cái gi là vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam”[16] thông qua phn đi hot đng du khí ca Vit Nam.[17]


Mc đích và ý đ ca Trung Quc


Tàu XYH-10 ca Trung Quc là loi tàu đa chc năng, va có th kho sát, va có th nghiên cu khoa hc, va có th “phá băng” vì đây là loi tàu có kh năng đâm va cao và khó b tn hi. Vi đc đim “đa chc năng”, Hướng Dương Hng 10 là con tàu có tính cht “nguy him” bi d dàng che giu mc đích thc s ca Trung Quc trên Bin Đông. Tuy vy, có th lý gii hot đng ca XYH-10 mt s góc đ sau:

Th nht, v kinh tế, XYH-10 có th là hot đng tác nghip thăm dò ca Trung Quc trong quá trình trin khai thúc đy “chiến lược cường quc bin”. Đng thái này được đt trong bi cnh khai thác và phát trin “kinh tế bin” đã ln đu tiên được đưa vào văn kin báo cáo Đi hi 20 Đng Cng sn Trung Quc din ra vào tháng 10/2022. Theo đó, Trung Quc dưới nhim kỳ th ba ca Ch tch Tp Cn Bình đang n lc khai thác và phát trin kinh tế bin, trong đó, du khí là mt lĩnh vc có th to ra “đt phá”.


Là con tàu kho sát khoa hc tng hp bin xa đu tiên ca Trung Quc,[18] XYH-10 có kh năng trin khai quan trc môi trường bin tng hp, thăm dò, ly mu và phân tích hin trường đi vi bin gn, đi dương và bin sâu như tài nguyên du khí, hi dương hc vt lý, đa cht bin, vt lý đa cu, sinh hc bin, hóa hc bin, khí tượng bin; là mt trong nhng tàu th nghim di đng trên bin nghiên cu cơ bn khoa hc bin bin sâu-đi dương, nghiên cu phát trin công ngh cao mi ca Trung Quc.[19] Nhng khu vc giàu tr lượng du m phía nam Bin Đông đu thuc khu vc nước sâu, đòi hi công ngh cao trong vic thăm dò và khai thác. Trong khi đó, XYH-10 được đánh giá là tàu kho sát khoa hc tng hp tích hp nhiu chc năng, nhiu công ngh, đt trình đ quc tế v k thut và kh năng kho sát[20]. Do vy, XYH-10 s là công c đc lc đ Trung Quc trin khai nhm mc đích thăm dò, khai thác và phát trin du khí khu vc phía Nam Bin Đông.

Th hai, v chính tr-ngoi giao, hot đng ca XYH-10 cũng có th nhm truyn đi thông đip mang tính cht “răn đe” đến các bên yêu sách trên Bin Đông. XYH-10 được trin khai trong bi cnh n Đ, Vit Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei đang tiến hành cuc tp trn chung trên Bin Đông đu tiên trong năm 2023. Theo đó, mt s đánh giá t Trung Quc gn hot đng ca XYH-10 ln này vi đng thái hp tác gia n Đ - ASEAN, cho rng, các bên yêu sách đang mun tiếp tc lôi kéo s can d ca các nước bên ngoài vào tranh chp.[21] Trong đó, n Đ - mt trong bn thành viên ca B T QUAD, đng thi cũng là quc gia đang có tranh chp lãnh th biên gii trên b căng thng vi Trung Quc. Do đó, n Đ có th tr thành đi tượng đ các bên yêu sách lôi kéo nhm vào Trung Quc.[22] Mt s đánh giá khác t Trung Quc gn XYH-10 vi kh năng tăng cường hp tác gia M-Vit trong thi gian ti sau chuyến thăm ca Ngoi trưởng M Blinken đến Vit Nam cui tháng 4 va ri. Đng thi, M cũng đã tăng cường hp tác vi Philippines đ m thêm 4 căn c quân s ca M, nhm trc din vào Trung Quc.[23] Trong bi cnh đa chính tr đó, vic Trung Quc “căng lên” khu vc Bin Đông là điu có th lý gii được.


Th ba, nhìn trên thc đa, Trung Quc có th đang mun biến s tăng cường hin din, hành đng kho sát, tun tra tr thành mt “bình thường mi” đ kim soát Bin Đông. Ngày 1/4/2023, U ban Khoa hc T nhiên Quc gia Trung Quc cũng công b bn đ 33 đường kho sát khoa hc bin ca tàu nghiên cu khoa hc bin Trung Quc vùng bin xa và vùng bin gn. Đây là ln đu tiên Trung Quc công khai kế hoch điu tàu nghiên cu khoa hc đến kho sát khoa hc bin trên Bin Đông.


33 đường nghiên cu khoa hc bin này tri dài t eo bin Đài Loan, Bin Đông, đến các vùng bin phía Tây Thái Bình Dương và phía đông n Đ Dương. Các đường kho sát khoa hc bin ca Trung Quc đã bao trùm t bc xung nam, t đông sang tây trên toàn b khu vc tranh chp trên Bin Đông. Mt s đường “xuyên qua” nhng khu vc nhy cm như gn các căn c quân s ca M và đng minh, hay ct qua các khu vc “trng yếu” vi tàu ngm khu vc gia Philippines và Đài Loan. Vi vic ban hành Kế hoch đng thi bt đu nhng bước đu tiên trong vic trin khai XYH-10 vùng phía nam Bin Đông cho thy kh năng, trong tương lai, Trung Quc có th biến nghiên cu và kho sát khoa hc bin thành dng hot đng “bình thường mi” trên Bin Đông.

Mc dù mt mũi tên trúng nhiu đích, XYH-10 đang hot đng vi rt nhiu “ý đ” khác nhau, song như truyn thông Trung Quc đưa tin, mc đích chính ca XYH-10 là nhm thách thc trc tiếp vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Trung Quc cho rng, vi yêu sách “T Sa” (“Nam Hi Chư đo”), đây thuc khu vc “vùng chng ln” (!) và phm vi hot đng ca XYH-10 hoàn toàn nm trong v trí 9 lô du khí mà Trung Quc mi thu quc tế t năm 2012.

H lu trong tương lai

Vi ý đ biến vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam thành khu vc chng ln vi yêu sách “Nam Hi chư đo”, Trung Quc đã xâm phm vùng bin thuc ch quyn, quyn ch quyn và quyn tài phán ca Vit Nam, vi phm nghiêm trng UNCLOS 1982, vi phm tinh thn DOC/COC và Hiến chương Liên Hp quc.

Th nht, khu vc mà tàu nghiên cu XYH-10 hot đng nm hoàn toàn trong phm vi vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa ca Vit Nam được xác đnh trên cơ s Điu 57 và Điu 76 ca UNCLOS 1982. Căn c quy đnh ca UNCLOS, Vit Nam đã ban hành các văn bn pháp lý thiết lp phm vi và chế đ pháp lý ti vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa ca mình. Theo đó, Vit Nam được phép thc thi các quyn ch quyn ca quc gia ven bin đi vi vic thăm dò, khai thác tài nguyên bin. Hot đng ca tàu XYH-10 đã vi phm nghiêm trng quy đnh ca UNCLOS và lut pháp Vit Nam liên quan; đng thi hot đng cn phá hot đng chp pháp ca các tàu cnh sát bin và dân binh bin Trung Quc đang to ra ngày càng nhiu nguy cơ mt an toàn hàng hi trong khu vc này.

Th hai, Trung Quc cũng tng đưa ra cái gi là “ch quyn đi vi Nam hi Chư đo” và t đó yêu sách “vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa” đi vi các đo trên Bin Đông. Vin vào đó, XYH-10 được phía Trung Quc cho là đang hot đng “bình thường” trong “vùng bin thuc quyn tài phán ca Trung Quc”. Tuy nhiên, Như Phó phát ngôn BNG Vit Nam khng đnh, Vit Nam có quan đim nht quán vi các v vic xâm phm vùng bin, quyn ch quyn, quyn tài phán ca Vit Nam. Trước đó, trong Công hàm s 22/HC-2020 gi Liên hp quc, Vit Nam đã bày t lp trường nht quán, phn đi yêu sách ca Trung Quc, đng thi khng đnh vùng bin ca các cu trúc luôn ni ti qun đo Trường Sa phi được xác đnh phù hp vi Điu 121(3) ca Công ước; các nhóm đo ti Bin Đông, bao gm qun đo Trường Sa không có đường cơ s được v bng cách ni liên các đim ngoài cùng ca các cu trúc xa nht. Có th khng đnh, hoàn toàn không có cái gi là “hot đng bình thường trong vùng bin thuc quyn tài phán ca Trung Quc” khu vc “Nam Sa”.

Th ba, Vit Nam và Trung Quc đu là các quc gia thành viên ca UNCLOS, nên mi cách gii thích, áp dng trái vi quy đnh ca Công ước đu không có giá tr. Điu này cũng được Toà Trng tài trong v kin Bin Đông gia Philippines và Trung Quc xác nhn. Yêu sách ca Trung Quc v “các quyn lch s” đi vi các vùng bin nm trong “đường chín đon” là trái vi UNCLOS; Trung Quc không có “tư cách lch s” đi vi các vùng bin Bin Đông và không có cơ s pháp lý đ đưa ra nhng tuyên b v “các quyn lch s” đi vi nhng ngun tài nguyên trong “đường chín đon”. Cũng theo Tòa Trng tài, không mt cu trúc nào thuc qun đo Trường Sa to cho Trung Quc quyn có vùng đc quyn kinh tế tính t “Nam Sa”.

Do đó, có th thy rng, Trung Quc đang vi phm nghiêm trng ch quyn, quyn ch quyn và quyn tài phán ca Vit Nam đi vi các vùng bin tBin Đông được xác đnh theo UNCLOS 1982; đng thi nhng hành đng trên bin ca Trung Quc cũng đang đi ngược li nhng tho thun gia Lãnh đo cp cao hai nước đt được trong chuyến thăm cp cao vào tháng 11/2022, nh hưởng tiêu cc đến quan h hai nước.


Vi quc tế, hot đng nguy him này ca nhóm tàu Trung Quc đang ngang nhiên thách thc dư lun quc tế; đe do nghiêm trng đến t do hàng hi Bin Đông, gia tăng nguy cơ các cuc va chm, đng đ ngoài ý mun. Trong bi cnh Trung Quc và các nước ASEAN đang thúc đy thc thi DOC và tiến trình đàm phán COC, các hành vi vi phm pháp lut quc tế ca Trung Quc hin nay s khiến tiến trình đàm phán càng thêm phn khó khăn và bế tc.

Hoàng Lan, nghiên cu viên, Vin Bin Đông, Hc vin Ngoi giao, bài viết th hin quan đim riêng ca tác gi, không đi din cho đơn v nơi tác gi đang công tác.


Hình nh: Nht Linh, nghiên cu viên, Vin Bin Đông, Hc vin Ngoi giao theo dõi trên ng dng m Sea Vision.

 

[1]https://nld.com.vn/chinh-tri/yeu-cau-trung-quoc-rut-tau-huong-duong-hong-10-khoi-vung-bien-viet-nam-20230525162456931.htm

[2] Laurie Chen, Krishn Kaushilk, Chinese militia boats cross Indian, ASEAN warships exercising in South China Sea; truy cp thttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-militia-boats-cross-indian-asean-warships-exercising-south-china-sea-2023-05-08/

[3] “Không rõ đnh danh” được ký hiu là tàu “Unkown” nhìn t H thng giám sát tàu thuyn m ca Sea Vision ngày 9/5/2023.

[4] Laurie Chen, Krishn Kaushilk, Chinese militia boats cross Indian, ASEAN warships exercising in South China Sea; truy cp thttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-militia-boats-cross-indian-asean-warships-exercising-south-china-sea-2023-05-08/

[5] nt

[6] Francesco Guarascio, Cluster of Chinese vessels spotted near Russian rig off Vietnam - ship monitors; truy cp ti https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cluster-chinese-vessels-spotted-near-russian-rig-off-vietnam-ship-monitors-2023-05-10/

[7] Francesco Guarascio, tlđd

[8] https://twitter.com/GordianKnotRay/status/1656546683269050368/photo/2

[9] https://dangcongsan.vn/thoi-su/trung-quoc-dua-gian-khoan-dau-khi-hai-duong-981-vao-bien-dong--vi-pham-nghiem-trong-luat-phap-quoc-te-251152.html

[10] D liu t ng dng theo dõi và giám sát tàu thuyn Marine Traffic

[11] D liu t ng dng theo dõi và giám sát tàu thuyn Sea Vision

[12] Reuters, tlđd

[13] Truy cp ti https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20230526-1398474

[14] Xem thêm thttps://new.qq.com/rain/a/20230511A02ZCZ00

[15] Xem thêm thttps://www.163.com/dy/article/I5440LA10511JTAO.html

[16] Xem thêm thttps://k.sina.com.cn/article_6614114351_18a3b602f0010160fx.html

[17] Xem thêm thttps://www.znzfws.com/d/41229

[18] Tp chí Đin t Giáo dc Vit Nam, Tàu Kho sát Hướng dương Hng 10 Trung Quc s hot đng c Bin Đông, https://giaoduc.net.vn/tau-khao-sat-moi-huong-duong-hong-10-tq-se-hoat-dong-ca-o-bien-dong-post142229.gd

[19] Xem thêm ti https://upimg.baike.so.com/doc/5217813-25023051.html

[20] Xem thêm ti https://www.163.com/dy/article/I4DA2BTE0511JTAO.html

[21] https://c.m.163.com/news/a/I4HLS3O205562WZT.html

[22] Nt

[23] Nt


Nghiên cu Bin Đông