Home

THƯ NGỎ

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

Giới Thiệu Sách Mới

  • Mối Thâm Tình của Nguyễn Đình Chiểu dành cho “Quan Phan” Phan Thanh Giản, khảo cứu văn học của Winston Phan Đào Nguyên, 261 trang, do Nhân Ảnh xuất bản 2022.

C:\Users\Pham Phu Minh\Desktop\Mối thâm tình của NĐChiểu 001.jpg


  • Quan Âm Tế Độ, truyện Nôm Phật giáo dài nhất trong văn học Việt Nam, do Nguyễn Văn Sâm và Nguyễn Hiền Tâm phiên âm và chú giải. 513 trang. Nhân Ảnh xuất bản 2022.

D:\PhamPhuMinh\Pictures\Scanned\2022-08-31 Quan Âm Tế độ\Quan Âm Tế Độ 002.jpg


  • Chuyện Nào Vẫn Cần Thuật Lại, truyện ký của Phạm Quốc Bảo, cuốn I 128 trang, cuốn II 165 trang, do Lotus Media xuất bản 2022.


C:\Users\Pham Phu Minh\Desktop\Chuyện náo 1 001.jpg    D:\PhamPhuMinh\Pictures\Scanned\2022-08-31 Chuyện nào 2\Chuyện nào 2 002.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét