Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

sử mặc hoàng xuân sơn: V À I K H Ú C T Ớ I R Ằ M T H Á N G T Á M

Tao Lengyue, The MET Museum

) ) )


{ c ó n g ư ờ i b ả o t a p h o n g l ư u }

phong lưu gì đâu vẫn tàng tàng
quậy đời cho mộng đỡ khô khan
chữ nghĩa vẫn rách hồn vẫn nát
đâu phong lưu gì cái hở hang

{ n h ớ. đ ể q u ê n }

phải đến
phải đi
phải chờ
phút yên lặng
đợi
tới giờ giấc
quên
nhớ ra rằng
mất cái tên
vào lăn lóc
tuổi miếu đền
hương
hoa

{ về n h ữ n g k h u ô n m ặ t c ư ờ I }

ôn ni là ai sao cười toe
đọc bài thơ buồn {răng} cứ nhe
cuộc đời thú nhỉ. à. vui nhỉ
nỏ biết khi mô giọt lệ nhòe

{ t u y ệ t đ ỉ n h n ó i l á i }

tôi bây giờ chả lo gì
chỉ lo già khú làm chi hết đời

))

vũ như cẩn là tên tôi
vẫn như cũ không một lời phân bua

{ áo l ụ a h à đ ô n g }*

này em sư tử của tôi ơi
hà đông chiều đã tắt nắng rồi
cớ chi tơ lụa còn mê mải
từ rạng đông hồng tới thôi nôi

{ c ụ c h ạ c h t h ơ }

mần thơ cục hạch như ri
nống thêm chút nữa
thành thi công tồi!

)))


sử mặc hoàng xuân sơn
hai mươi tháng chín, 2021-09-20*Áo Lụa Hà Đông: Nguyên Sa/Ngô Thuỵ Miên