Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Phạm Phan Long, P.E. (Viet Ecology Foundation): Đây là lằn đỏ để đoạn tuyệt với nhiệt điện than tại Việt Nam

Ngun: Google Map
Petro Vit Nam thiếu vn hoàn tt nhit đin than Long Phú 1
US Ex-Im Bank không nên tiếp sc cho Long Phú 1 vì d án này tn kém nht, x thi ô nhim cao, có hi nht cho sc kho và môi sinh ca 20 triu dân cư đng bng sông Cu Long và còn làm suy gim uy tín Hoa Kỳ trên thế gii.
Ex-Im Bank ca Hoa Kỳ s cu xét và quyết đnh có bo đm cho công ty General Electric (GE) cung cp thiết b cho d án Long Phú và Vit Nam vay đ nhp cng hàng t HK không. Trung tâm nhit đin than Long Phú ti Sóc Trăng gm có ba d án, vi tng công sut 4320 MW, Long Phú 1 (2) 600 MW, Long Phú 2 (2) 660 MW và Long Phú 3 (3) 600 MW [1]. Khi hoàn tt trung tâm nhit đin này Long Phú cưu mang s công sut tương đương vi hai nhà máy đin hch nhân.
Theo bn tin ngày 28 tháng 1, 2018, ca New York Times [2]: D án Long Phú 1 có công sut đã được khi công do Petro Vit Nam làm ch và ngân hàng Nga VEB tài tr. VN hin không đ vn hoàn tt Long Phú 1 và b British Ex-Im Bank t chi cho vay nên Vit Nam đang yêu cu US Ex-Im Bank bước vào ym tr.

Nhit đin than là ngun năng lượng có chi phí cao nht/kWh
Theo báo cáo mi nht vào tháng 11, 2017 ca t chc có thm quyn Lazard [3], chi phí quy dn, Levelized Cost of Energy ca nhit đin than 6 - 14,3 xu /kWh, LCOE cho đin mt tri và đin gió ch 3 – 6 xu/kWh theo Bng so sánh chi phí LCOE trích dn báo cáo ca Lazard vi chú gii tiếng Vit ca người viết dưới đây. Chi phí quy dn, LCOE bao gm chi phí đu tư xây dng, nhiên liu, hot đng và bo trì.

Nhit đin than là ngun ô nhim nng n nht đè trên xã hi
Ngun: Harvard Unversity [4]
Tính toán LCOE chưa k chi phí ngoi vi cho xã hi như bnh tt cho thai nhi, mt sm vì ô nhim và thuc men dân cư trong vùng phi tr c đi vì phi hít th ô nhim thi ra vi tng kWh đin than sn xut được. LCOE cũng chưa k hu qu cho môi trường và biến đi khí hu. Theo nghiên cu ca GS Shannon N. Koplitz và cng s t trường Harvard đăng trên Environmental Science & Technology, Vit Nam và Nam Dương s có s người mt sm vì ô nhim t nhit đin than cao nht trong vùng Đông Nam Á [4].
Dân b đánh thuế xăng đ bo v môi trường 115 ln cao hơn đin than
Thuế bo v môi trường đánh vào xăng dân chúng tiêu th là 3000 VNĐ/lít, hay 3900 VNĐ/kg. Xăng phát thi 3 kg CO2/kg, như vy dân phi tr 1260 VNĐ/kg CO2 khi tiêu th xăng.
Thuế bo v môi trường đánh vào than là 30 VNĐ/kg. Than phát thi 2,73 kg CO2/kg, như vy than tr 11 VNĐ/kg CO2 cho than.
Như thế, dân chúng đang gián tiếp b trng pht nng n, h phi tr thuế bo v môi trường cho xăng 1260/11=115 ln nng hơn so vi than. Nếu điu chnh li đ nhit đin than đóng thuế ngang hàng xăng, đin than phi tr 1554 VNĐ/kWh hay 6 xu/kWh. Chính sách ưu đãi nhit đin than cho h tránh trách nhim, phá hoi môi trường và âm thm bóc lt thuế 90 triu dân cư là mt bt công xã hi không th gii thích ni.
Hoa Kỳ không nên đng lõa vi Trung Quc theo đui đin than Vit Nam và t hy uy tín quc tế
Nếu US Ex-Im Bank chp thun tr giúp d án này Hoa Kỳ giúp ngân hàng Nga VEB thoát khi bế tc, Hoa Kỳ có th s vi phm cam kết quc tế năm 2014 ca Liên Hip Quc trng pht kinh tế cá nhân, doanh nhip và các lãnh đo Nga và Ukraine sau khi Nga ngang nhiên xua quân chiếm đóng Ukraine. Tham gia vào Long Phú 1, Hoa Kỳ s không có uy tín đ t cáo Nga và Trung Quc đang lén lút giúp Kim Yong Un né tránh s trng pht tương t ca Liên Hip Quc. Hoa Kỳ đang cn các nước hp tác đ áp lc Triu Tiên ngng chương trình ha tin hch nhân. Hoa Kỳ không th đ chn mi li đu tư kinh tế nh như Long Phú đ cho an ninh toàn cu và chiến lược quc phòng Hoa Kỳ b bp bênh. Khi Hoa Kỳ hp tác vi Nga, theo chân Trung Quc đu tư cho ô nhim tràn vào Vit Nam, Hoa Kỳ s b mt v trí vương đo dn dt thế gii mà thành đng lõa vi mt Trung Quc bá đo châu Á.
Vit Nam cn thay đi quy hoch năng lượng
Các d án NLTT đang ch s thay đi nhn thc ca lãnh đo, TS Lê Anh Tun phát biu trên Tiếp Th Thế Gii [5]: “Năng lượng tái to ch đói chính sách. Nhn thc v vic bo v môi trường s khiến thế gii thay đi rt nhiu trong tương lai. Hin nay, nhiu nước quan nim GDP không tăng, con người không chết; nhưng môi trường mà chết, xã hi s nhiu lon.”
Vi bước đt phá ca tnh Bc Liêu và chính ph, Vit Nam đã loi b d án nhit đin Cái Cùng 1200 MW khi Quy hoch Năng lượng VII đ thay bng năng lượng gió. General Electric thc ra không cn tham d vào Long Phú vì GE đã ký kết d án 800 MW đin gió 5t USD cũng ngay ti Sóc Trăng [6]. Hai nhà máy ca First Solar ti Saigon và JA Solar ti Bc Giang, VN s thành lò sn sut pin solar ln nht cho toàn Đông Nam Á. C đông GE nên yêu cu GE xét li đu tư đy trc tr vào Long Phú và có hi cho GE như thế.
Tr v vi Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ gc Vit không th đ Ex-Im Bank tài tr cho d án Long Phú 1 vì đó không phi là ti ưu bn vng nht mà ngược li, ít li nht v kinh tế, ti t nht v môi trường Vit Nam có hi cho uy tín quc tế ca Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ gc Vit càng không đ Đng Bng Sông Cu Long thành sân khu cho các thế lc quc tế đến kiếm li nhun mà không quan tâm đến quyn li dân cư và môi trường sng vn rt mong manh ca đng bào mình.

California, ngày 29, tháng 1, 2018

Ngu
n tham kho
[6] https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/ge-support-800-mw-wind-project-vietnam/