Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Nguyễn Thanh Liêm: Quyển Phan Văn Hùm của Trần Nguơn Phiêu và sự thật lịch sử Việt Nam

Lch s là c mt quá trình văn hóa làm nên b mt hôm nay (hin gi) ca mt dân tc. Bi vai trò quan trng đó mà người làm chính tr và các chế độ chính tr luôn luôn tìm cách sa đổi hay bóp méo lch s ct để dn chng hay bin minh cho nhng chiêu bài chính tr phn ln là li lm ca h. H mun che đậy hu hết s tht ca nhng vic làm bt nhân, tàn bo mà chế độ đã hay s áp dng. Chế độ càng phi nhân, càng tàn nhn độc ác thì s áp bc bóp méo lch s càng nng n và càng sâu rng. Bi đó mà s tht lch s ít khi được phơi bày mt cách trung thc, đầy đủ như các nhà s hc chân chính mong mun. Nó thường b che đậy hay bóp méo không nhiu thì ít, hoc có ch đích hn hoi hoc sai lc mt cách vô tình. mt nước t do như nước M, vi đội ngũ trí thc đông đảo to ln như vy, vi tng s cht xám vĩ đại như vy, và vi quyn hn khoa hc vô biên như vy mà mt s sách giáo khoa lch s còn không nói lên hết được mi khía cnh ca s tht (hãy đọc “Lies My Teacher Told Me,” ca James W. Loewen) thì hung h gì nhng s tht lch s dưới chế độ độc tài chuyên chế như chế độ Cng Sn ngày nay. Sách giáo khoa v lch s M thường c tình b qua nhng sai lm ca chế độ v phương din k th chng tc, hay nhng tàn phá trong chiến tranh mà M đã tham d... để ch đề cao nhng thành tu v kinh tế và chính tr ca ch nghĩa tư bn t do. Sách giáo khoa v lch s Nht Bn cũng vy, cũng c tình b qua nhng độc ác tàn bo ca quân đội Nht trong Thế Chiến Th II. Nhưng khi nói v ch trương bóp méo lch s để phc v cho chế độ chính tr, thì không có chế độ nào làm vic đó mt cách toàn din và sâu rng bng chế độ Cng Sn.

Vic bóp méo, sa đổi lch s nhân loi và quc gia dưới chế độ cng sn tht vô cùng ti t. Nó ti t gp trăm ln chế độ quân ch chuyên chế hay chế độ thc dân đô h thu xưa. Cng Sn Nga Sô chng hn, đã viết lch s nước Nga méo mó đến độ trong năm 1988 (sau khi có công cuc đổi mi và khai phóng, perestroika và glasnost) chính ph phi ra lnh bãi b bài thi lch s các trường trung hc vì nhng bài hc lch s đã dy hc đường hoàn toàn sai bét, và các nhà giáo còn đang cn thi gian để viết li toàn b sách giáo khoa v lch s nước này.
Chế diu li bóp méo hoàn toàn lch s ca các nhà viết s cng sn, dân Nga đã định nghĩa mt cách ma mai và ý nh rng s gia cng sn Nga là “mt con người có th tiên đoán được quá kh.” (“someone who can predict the past.”). (New York Times, May 31, 1988, p.1). Đi đúng con đường Nga Sô đã vch, nhà viết s cng sn Vit Nam cũng đẽo gt và nhi nn lch s li cho nó đẹp theo đúng cái khung đạo đức cách mng và khung thm m cng sn. Tiu s ca H Chí Minh chng hn, cũng như lch s các chiến công ca nhng anh hùng Cng Sn Vit Nam, tt c đều được dng nên t tưởng tượng ct để tuyên truyn để thn thánh hóa nhng nhân vt đó hơn là nói lên s tht lch s.
Trong khi đó mt s các s tht quan trng ca lch s thì li b che giu k. Th tiêu hay dùng mi th đon để trit h nhng nhà ái quc không theo cng sn là mt s tht mà Cng sn Vit Nam c tình giu nhm. Nhưng dù có c tình che lp hay bóp méo, mt s s kin lch s đúng tht vn được mt s người thy, biết và ghi li qua cái nhìn trung thc và giá tr ca h cho hu thế. Nhng người này là nhng chng nhân hết sc có giá tr ca lch s. H là nhng người có công ln đối vi dân tc, nht là đối vi lch s ca mt nước. Làm chng nhân mt cách trung thc ngay thng, h là nhng người đã can đảm bo v công lý, cũng như bo v s tht trong lch s dân tc h.
Mt trong nhng chng nhân lch s có giá tr đó là Bác Sĩ Trn Ngươn Phiêu. Qua tác phm “Phan Văn Hùm,” nói v thân thế và s nghip ca nhà ái quc trí thc Phan Văn Hùm, Bác sĩ Trn Ngươn Phiêu đã ghi li cho chúng ta nhng s kin lch s đúng tht qua cái nhìn trung thc và hết sc giá tr ca ông v mt giai đon lch s đen ti min Nam, và nht là nhng s kin lch s liên quan mt thiết ti cái chết bí mt ca mt nhà trí thc yêu nước có tiếng min Nam do Cng sn ch trương.
Tình hình chính tr min Nam tr nên cc k xáo trn, bt n vào gia thp niên 1940. Nhng biến c ln lao dn dp xy ra trong thi gian này ti Sài Gòn, th đô chính tr, văn hóa, kinh tế ca min Nam. Bác sĩ Phiêu vào tui mười my đang theo hc ti các trường trung hc ln nht và ni tiếng nht đây. Ông li có cơ hi quen biết và chơi thân vi người con trai ca nhà ái quc Phan Văn Hùm, và t s thân thiết đó bác sĩ đã có dp hot động cho nhóm Phan Văn Hùm. Đây cũng là cơ hi để ông giao tiếp và hiu biết khá nhiu v nhng hot động ca tt c nhng nhà trí thc cách mng min Nam trong giai đon lch s cc k ri ren, đen ti này. Có th nói là lch s đã đặt ông vào tư thế ca mt chng nhân quan trng trong giai đon quan trng này.
Mt khác vì có liên h quen biết vi gia đình nhà cách mng mà Bác sĩ Phiêu đã liên lc li vi Phan Kiu Dương, người con th ca ông Phan Văn Hùm hin đang dy ti mt đại hc Paris, để thu thp thêm nhiu tài liu quý giá v cuc đời và s nghip ca nhà cách mng này. Ngoài ra Bác sĩ Phiêu cũng đã liên lc được vi nhng người trong gii quen biết trước đây vi ông, nhng người đó hin còn sng Pháp hay M đều là nhng người ít nhiu có nhng liên h hot động vi hay hiu biết v nhng người trong nhóm Nguyn An Ninh, T Thu Thâu và Phan Văn Hùm để có thêm tài liu cho tác phm ca ông. Vi kinh nghim sng và hot động vi Phan Văn Hùm, vi tư thế ca mt chng nhân lch s, và vi nhng tài liu quý giá v nhà cách mng, Bác sĩ Trn Ngươn Phiêu có đủ tư cách hơn ai hết trong n lc viết lên “Thân Thế Và S Nghip” ca nhà trí thc cách mng yêu nước quan trng này ca min Nam.
T chương 1 vi “Bui Thiếu Thi”, ri chương 2 “Du Hc Pháp” đến chương 3 “Hi Hương Tiếp Tc Tranh Đấu,” Bác Sĩ Phiêu đã ghi li tht đầy đủ nhng chi tiết liên quan đến gia thế cũng như thi k còn cp sách đến trường ca Phan Văn Hùm. Sinh trưởng đâu, trong mt gia đình như thế nào, anh ch em ra sao, bt đầu hc tiu hc đâu, lên trung hc và đại hc hc nhng trường nào v môn hc gì? Cưới v sinh con nhng năm nào? Và trong thi gian đi hc có tham gia các hot động cách mng không, trong nhng phong trào tranh đấu nào? v.v... Tt c nhng chi tiết đó làm thành mt quá trình văn hóa xã hi trí thc cách mng rt đáng chú ý Phan Văn Hùm cũng như phn ln nhng trí thc cách mng min Nam khác như Nguyn An Ninh, T Thu Thâu, H Hu Tường, Trn Văn Ân... H là nhng người có căn bn hc vn, có kiến thc sâu rng v văn hóa, chính tr, xã hi, vượt hn căn bn hc vn và kiến thc văn hóa xã hi ca H Chí Minh. H có thái độ phn tnh, biết đặt câu hi và biết suy tư, hơn hn thái độ ch biết nghe theo và thun phc ca H Chí Minh. Bi vy nên cùng sng qua Pháp nhưng h không chp nhn Cng sn, không mù quáng theo gót Stalin, trong khi đó H Chí Minh đã d dàng tr thành đồ đệ ca ch nghĩa Cng sn Đệ tam và tuân hành trit để chính sách Stalin và Đệ Tam Quc Tế. Nhng người trí thc cách mng này chc chn là thông minh hơn, hc rng và hiu biết hơn H Chí Minh nhiu lm. Rt tiếc là h đã thua H Chí Minh lý do là vì H Chí Minh là con người qu quyt nht trong s nhng k qu quyt t trước ti gi trên đất nước Vit Nam mình.
T chương 4 “Giai Đon Tranh Đấu Công Khai,” qua chương 5 “Sóng Gió Trước Đệ Nh Thế Chiến,” đến chương 6 “Nhng Năm Bit X Tân Uyên,” Bác sĩ Phiêu đi sâu vào cuc đời dn thân tranh đấu ca Phan Văn Hùm trong mc tiêu cao cđem li độc lp cho x s, t do hnh phúc cho toàn dân. Con đường tranh đấu ca trí thc min Nam thường khi s bng báo chí, ngôn lun, bi điu kin Nam K cho phép làm vic đó. Phan Văn Hùm và H Hu Tường hp tác làm t Đồng Nai, quyết ni gót Nguyn An Ninh trong đường li tranh đấu ca ông trước đây qua tLa Cloche Fêlée” (Chuông Rè). T báo chí sang qua tích cc hot động bên cnh Nguyn An Ninh, tham gia đi din thuyết, dn thân vào các vic t chc đình công, biu tình chng chánh ph Pháp, chng chế độ thuc địa, v.v.. b đày đi Côn Đảo và lưu đày bit x Tân Uyên, cuc đời tranh đấu gian nan ca Phan Văn Hùm được Bác sĩ Phiêu ghi li vi nhiu chi tiết đặc bit mà t trước ti gi ít người biết đến.
Công cuc tranh đấu ca Phan Văn Hùm có liên h ti nhiu người, nhiu phong trào. Nhng nhân vt, nhng s vic liên h này cũng được bác sĩ Phiêu ghi li khá đầy đủ thành ra khi đọc tác phm Phan Văn Hùm người ta cũng tìm thy được nhiu tín liu quan trng liên h ti giai đon lch s lin trước và sau 1945. Nhng ngày bit x Tân Uyên là nhng ngày thun li cho s suy tư và viết lách ca Phan Văn Hùm. Nhng tác phm có chiu sâu tư tưởng ra đời trong lúc này.
T chương 7 “Min Nam Trong Khói La,” qua chương 8 “Cách Mng Hay Độc Tài Phn Cách Mng,” đến chương 9 “Nhng K Sát Nhân,” tác gi ghi rõ nhng biến c xy ra Sài Gòn sau khi Nht đầu hàng, Đại Chiến Thế Gii Th Hai chm dt, người Pháp tr li, phong trào Thanh Niên Tin Phong và Mt Trn Vit Minh. Cái bi đát nht, đen ti nht, ti t nht trong giai đon lch s này là công cuc thanh toán các nhà trí thc cách mng min Nam không theo Cng sn ca H Chí Minh, mc du h là nhng người anh hùng cách mng trit để chng Pháp dành li độc lp cho x s. Ai đã giết chết T Thu Thâu, đâu, vào lúc nào? Ai đã th tiêu Phan Văn Hùm? Ti sao li th tiêu nhng nhà cách mng này? Nhng k nào đã ra lnh th tiêu T Thu Thâu, Phan Văn Hùm và nhiu nhà cách mng khác trong Nam? Nhng k đó có phi là làm cách mng không? Hay là nhng k phn cách mng. Đó là câu hi ca tác gi chương 8, và l dĩ nhiên là câu tr li ca tác gi cũng khá rõ ràng trong nhng chương 7, 8, và 9.
Nếu giết người là mt ti phm thì Cng sn là mt ti phm. Ti ca Cng sn Vit Nam càng nng hơn na khi chúng giết hi nhng người vô ti. Và càng nng hơn nhiu na khi chúng th tiêu nhng nhà cách mng, yêu nước đã tng tranh đấu dành độc lp hnh phúc cho nhân dân. Ti càng nng hơn na khi Cng sn Vit Nam c tình che giu s tht lch s. Tướng Grigorenko, trong mt bc thư gi cho tp san S Hc Nga hi năm 1975, đã viết: “Che giu s tht lch s là mt ti phm đối vi dân tc.” (“Concealment of the historical truth is a crime against the people.”) Ti ca Cng sn Vit Nam đối vi dân tc và đối vi lch s nước nhà là mt cái ti tày tri... Ti đó đã được Bác Sĩ Trn Ngươn Phiêu phơi bày quyn sách ca ông vy.
Mt s các tác phm ca Phan Văn Hùm cũng được bác sĩ Phiêu chn lc và cho in li trong phn Ph Lc (Ph Bn 3 và Ph Bn 5). Ph Bn 3 in li bài ca các nhà văn đương thi viết v Phan Văn Hùm, và Ph Bn 6 nói đến vài nhân vt có liên can đến s ám hi nhà cách mng này.
M đầu quyn sách, tác gi bo:
“Trong hoàn cnh khó khăn hin ti, không th v Vit Nam sưu tm tài liu, sách v - nht là vì sách v min Nam, sau 30-4-75, đã b nhà cm quyn ra ch th ngu xun cho mt lũ tha hành dt nát thiêu hy - nên tôi ch làm được có by nhiêu.
Trước bàn th ông Phan Văn Hùm nhà Giáo sư Phan Kiu Dương Paris, tôi đã ha c gng viết mt quyn sách v đời ông. Mc du biết không có tài, nhưng tôi đã viết vi tt c tm lòng, để ghi li phn nào cuc đời và s nghip ca mt nhà cách mng, mt hc gi mà dân chúng min Nam hng mến phc và thân thương tng cho danh hiu ‘Cp Đồng Nai’.”
Bác sĩ Phiêu là mt nhà khoa hc. Ông ghi li các s kin lch s mt cách trung thc và khoa hc. Ông không nhi nn, bóp méo các s kin lch s để thn thánh hóa cá nhân nào, hay tuyên truyn cho mt chế độ chính tr nào. Công trình nghiên cu ca ông có giá tr khoa hc, nht là có giá tr ln lao v lch s. Công ca ông rt ln đối vi lch sđối vi các thế h sau này. Ông đã thành công trong vic đem li công bng cho các nhà trí thc cách mng min Nam, tr li đúng giá tr ca lch s vi nhng soi sáng vào các bí n u ti mà k bo tàn đã c tình che du.
Tôi là người ra đời sau ông hơn na thp niên, li trưởng thành nhà quê Lc Tnh, không h chng kiến nhng s vic xy ra Sài Gòn thi 1945. Ln lên tôi có nghe danh Phan Văn Hùm nhưng không biết gì nhiu v nhà cách mng này. Tôi đã có dp làm hiu trưởng trường Trung hc Trnh Hoài Đức, là trường trung hc công lp ln nht ca tnh Bình Dương. Trường nm ngay trên đất ca xã An Thnh, bên cnh ch Búng. Tôi đã có nhiu dp ăn bánh bèo và bún rt ngon đây. Vy mà tôi nào có biết đây là quê hương ca Phan Văn Hùm, đâu có biết là Phan Văn Hùm được sinh ra đây, đi hc trường tiu hc đây! Lúc làm chuyên viên Ph Tng Thng tôi có mt người cng s viên và sau này tr thành bn thân là anh Phan Tùng Mai. Tôi biết Phan Tùng Mai là con Phan Văn Hùm. Vy mà bn năm làm vic bên nhau, rt là thân thiết, tôi cũng không được Phan Tùng Mai nói gì v ông Phan Văn Hùm. Bây gi thì tôi biết rõ thân thế và s nghip ca nhà trí thc cách mng này. Và biết rõ hơn na tình hình chính tr min Nam trong nhng năm lin trước và sau 1945 cũng như hot động ca nhng nhà cách mng trí thc Nam K cùng s phn đáng thương ca h. Tôi xin cám ơn Bác sĩ Trn Ngươn Phiêu, và cũng xin được có cùng mt mong ước như ông ghi trong chương 10, phn “Nén Hương Tưởng Nim,”: 
“Nhà cm quyn hin nay đã xóa tên đường Phan Văn Hùm, con đường trước nhà ga Sài Gòn cũ để mong dân chúng quên đi tên tui ca mt nhân tài, mt người trn đời yêu nước, mt nhà cách mng, nhưng người viết bài vn vng tin là trong tương lai thành ph Sài Gòn chc chn s có mt con đường mang li tên Phan Văn Hùm!
Ước ao sao Búng, quê ca Phan Văn Hùm và Tân Uyên (Biên Hòa), nơi ca nhng năm bit x, s là hai địa danh có bia k nim người con người danh tiếng mt thi ca đất Đồng Nai.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét