Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

GSTS ĐÀM TRUNG PHÁP: NHỮNG THÀNH NGỮ CẦN HIỂU RÕ Ý NGHĨA TRONG TIẾNG ANH (KỲ 5: 25 thành ngữ)

ball of fire: một nhân vật năng động, tháo vát, thành công. We hope Susan Smith will join our company soon; people say she is a real ball of fire!

ballpark figure: một con số ước lượng về tổn phí. I know you can’t tell me the exact cost; just give me a ballpark figure, and we will work from there.

bang up: làm hư hại. Since John banged up his father’s new car, he has been banned from using it.

bank on: trông cậy vào. You certainly can bank on that reputable contractor to do a fantastic job for you. [bank on = rely on = count on].


baptism of fire: cuộc “thử lửa” (chứng tỏ khả năng) lần đầu tiên. Defending a client in the court for the first time would be every lawyer’s dreaded baptism of fire.

bare bones: những nét chính yếu mà thôi, đề án chưa có chi tiết. The plan the builder sent us shows just the bare bones of the house. He said details will come later in a couple of days.

bare one’s soul: thổ lộ điều thầm kín nhất trong tâm hồn. Teenagers bare their souls to their peers, not their parents.

bar none: không trừ ai cả, bất chấp hết. This movie is the best we have seen this year, bar none[bar none = barring none].

basket case: đồ bỏ, không xài được. Don’t hire that person! He is lazy, dense, and goofy – a true basket case. [dense = tối dạ || goofy = vụng về, lạng quạng].

bawl out: quát mắng ồn ào.  My third-grade teacher used to bawl out the class for not paying attention.bear a grudge: ôm mối hận trong lòng. It is impossible to make peace with Mr. Jones. He always bears a grudge against people who have offended him. [ bear a grudge = hold a grudge = have a grudge].

bear fruit: thành tựu, dẫn đến thành công. We hope your assertive approach to attract more customers to our store will bear fruit. 

bear in mind: Hãy nhớ, chớ quên. Let’s bear in mind that customers are always right!  [bear in mind = keep in mind].
  
bear with: chịu đựng, kiên nhẫn với. I started this job yesterday, so please bear with my being slow in filling your order!


beat a dead horse: cố gắng làm sống lại một điều gì vô vọng. Why do you keep beating a dead horse? Your old idea of using only the popular votes for the presidential election is dead like a dodo already!  [dead like a dodo = chết từ đời nảo đời nao rồi còn đâu || dodolà tên một loài chim đã tuyệt giống (extinct) từ lâu. Chúng khôngbiết bay, bụng to, cánh cụt, mỏ quắm. Phát âm là “đô-đô” mới đúng; nếu phát âm là “đu-đu” thì không người Mỹ, người Anh nào hiểu cả].


beat around the bush: nói quẩn nói quanh, không đi ngay vào điểm chính. Lisa, stop beating around the bush – what do you want from me?


beat one’s head against a brick wall: uổng thì giờ, mất công toi, dã tràng xe cát biển đông. I have tried a thousand times to urge my husband to quit smoking, but I feel like I have beaten my head against a brick wall!

beats me!: tôi làm sao biết được! Why did that rich lady shoplift a box of cookies in a grocery store? – Beats me!

beat the air: chém gió, đánh võ mồm. Young man, stop beating the air and go do something good for society!

beat the clock: làm xong việc trước hạn kỳ. The presidential conference was to start in two more hours, so the staff hurried to beat the clock.

  beat the drum for: đánh trống khua chiêng cho ai. John’s parents love beating the drum for their son about his high academic achievements at Princeton University.

beat the living daylights out of: đánh cho ê càng phù mỏ luôn. If we caught the vandal who broke car windows in our block, we would beat the living daylights out of him.

beat the rap: được tha bổng, miễn tố. Jimmy was caught selling drugs, but somehow he managed to beat the rap.

be busted: bị phá sản, sập tiệm. We cannot believe that Bill’s lucrative travel agency has been busted.  [be busted = go bust = go bankrupt].

be down: bị trầm cảm, chán đời, xuống tinh thần. Our friend Henry has been down
since his beloved wife of twenty years was killed in a plane crash.


1 nhận xét:

  1. Cảm ơn giáo sư. Những bài về ngôn ngữ của giáo sư thật quan trọng. Đọc mới thấy bể học (tiếng Anh) thật bao la, mới thấy mình dốt quá. Các bài về văn chương cũng vậy.

    Trả lờiXóa