Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Tuấn Khanh: "Ai Ðó"


Bng mt ging bun ru, nhà nghiên cu Nguyn Đình Đu nói rng “ai đó” đã đc cun sách viết v Trương Vĩnh Ký (1837-1898) ca ông chưa k, nên ra lnh ách li. Tuy vy, ông vn nuôi hy vng ri mi th s tr li bình thường khi cun sách nhn được lnh cn phi sa đi gì đó, và được tái phát hành.
Cun sách “Petrus Ký, ni oan thế k” do nhà nghiên cu Nguyn Đình Đu ch biên, mt công trình tp hp các bài viết ca nhiu tác gi và dù đã được Cc Xut bn cp giy phép, cho phát hành khong hơn mt tháng, đt nhiên b lnh ming ca “ai đó”, khiến mi th ách tc vào đu tháng 1/2017. Chương trình ra mt vào ngày 8/1 ti Sài Gòn b gi hy mt cách gp rút.
Ông Nguyn Đình Đu nói v “ai đó”. Người mà ông cũng tht s không biết là ai, nhưng có đ quyn lc đ rút li quyn được lưu hành hp pháp công trình nghiên cu ca các nhà trí thc.  “Ai đó” cũng là mt li nói ám ch khá ph biến ca người dân Vit Nam trong xã hi t nhiu năm nay. Cách nói chng như rt mp m, nhưng hu như mi người đu hiu “ai đó” nghĩa là gì.

Đây không phi là ln đu nhng mnh lnh giu mt kỳ quc như vy, chen ngang vào đi sng Vit Nam. Gii ngh sĩ âm nhc, văn chương hay kch ngh, đin nh… t Bc chí Nam, hu như đu đã có kinh nghim v các loi lnh ming ca “ai đó”. Li can thip bt thường, mà hu hết lý do đưa ra đu ng ngn, nhưng li luôn t v hết sc quan trng đ phc v cho các kiu tư tưởng-chính tr.
S kin ca sách “Petrus Ký, ni oan thế k” nhc cho người ta nh li vn nn quen thuc trong xã hi Vit Nam t nhiu năm nay, k t sau năm 1975. Trong mt xã hi đói khát s minh bch, nhng ch th thp thò t bóng ti vn khiến xã hi nơm np và tr thành u ám hơn. “Ai đó” có nhiu loi, nhưng d tìm thy là hng người thích phô trương tư tưởng, quyn lc hoc c đi xun đng theo ch nghĩa nô bc trung thành. C hai loi đó thường hành đng mà bt cn dân tc hay t quc.
Trong nhiu li bàn v vic thu hi sách “Petrus Ký, ni oan thế k”, hu hết đu cho rng do ông Trương Vĩnh Ký dính líu nhiu đến người Pháp, nhà Nguyn, Phan Thanh Gin… Không biết t khi nào, nhng người cm quyn đã dng nên nên các phiên tòa vi các nhân vt lch s Vit Nam, không khác các cuc đu t. Vua Gia Long (1762-1820) b ph nhn, thm chí xóa luôn công lao thng nht đt nước và m mang b cõi ca ông. Sut trong nhiu năm, báo chí và và văn nô hn hc tn công Phan Thanh Gin (1796–1867), bt chp các nghiên cu nhn đnh li cuc đi và s nghip ca ông. Và cũng như Phm Quỳnh (1892-1945), Trương Vĩnh Ký… b gi tên là tay sai ca thc dân, xóa b các giá tr xây dng ngôn ng Vit và đi sng xã hi mà các ông đã dng nên.
Nhiu năm trước, khi cùng vi nhà thơ Trn Tiến Dũng và ha sĩ Trnh Cung v Bến Tre đ tìm thăm m c Phan Thanh Gin, chúng tôi đã rt khó khăn mi đến nơi. Thm chí khi tôi hi thăm, có mt quan chc S văn hóa còn mang ra mt tp photo và ct t báo, các bài tn công, mit th ông Phan Thanh Gin, đng thi hi rng “Phan Thanh Gin là nhân vt có vn đ, anh ti thăm làm gì?”.
Ri chúng tôi cũng tìm đến được ngôi trường hiếm hoi mang tên Phan Thanh Gin, có bc tượng bán thân ca ông. Nhưng khi hi các hc sinh v tên ca trường và ý nghĩa ca bc tượng, không ít em đã lc đu. Nến văn minh cng sn đã bao vây và tiêu dit lch s Vit Nam như vy đó. Thm chí nn văn minh đó đã rượt đui và hăm da nhng ai quan tâm điu h không mun, như cách mà chúng tôi sau đó b người bo v ca trường xông ti vi dáng v hung hăng khi ông Trnh Cung đang chp li bc tượng, khiến c nhóm phi lên xe chy đi lp tc.
“Ai đó” đã xóa tng phn lch s Vit Nam chng gic phương Bc ra khi trí nh các thế h mt cách rt h thng, âm mưu b phn giáo dc lch s ca quê hương, ghép vào môn Công dân. Và “ai đó” cũng c vũ vic in sách ca ngi các k xâm lược khát máu Mao Trch Đông, Đng Tiu Bình… cho các thế h mi. “Ai đó” cũng dng nên các câu chuyn di trá như Lê Văn Tám nhưng không quên trng mt chà đp các nhân vt có tht như Phm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký. Lê Văn Duyt, Bá Đa Lc…
“Ai đó” nghe chng rt nc danh, nhưng có l nhân dân nghe qua đu hiu. Trong tác phm Sng và chết Thượng Hi ca n sĩ Nim Nim, bà cũng có nói đến hin trng kiu “ai đó” trong xã hi cng sn ti Trung Quc. Hin trng có tên là open secret, tc chuyn tưởng chng vô cùng bí mt, nhưng tht ra nhân dân, ai cũng biết và ai cũng hiu. Dân chúng trước mt thì luôn vâng d, kính cn, nhưng khi quay lưng thì văng tc và nguyn ra trong s khinh b v “ai đó”.
“Ai đó” đang kim duyt, chn, b, xóa và phán xét mi th trên đt nước Vit Nam, da trên nhng tiêu chí không mang giá tr phng s thun túy cho t quc, dân tc. Cũng như vic “ai đó” đã thu hi, đình bn sách “Petrus Ký, ni oan thế k”  đ chn li vic sách làm rõ câu chuyn lch s, con người lch s, đ minh bch và cân nhc li mi phán xét.
Và hôm nay, đã đến lúc chúng ta cũng nên đt li vn đ, minh đnh li s tn ti ca chính chúng ta bng câu hi: Rng nhng “ai đó”- các ông bà – có tư cách gì đ thay đi và phán xét t tiên và lch s người Vit ca chúng tôi?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét