Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Trần Quang Thành phỏng vấn Hà Sĩ Phu

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

L
i gii thiu: Mi đây Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có viết bài mang ta đ: “Lc ngược”. Ni dung bài viết tác gi phân tích sut hơn 70 năm cai tr đt nước nhng người cm đu đng cng sn Vit Nam đã tiến hành s sàng lc bng mt qui trình ngược đ đc tôn, cng c quyn lc làm tn hi đến li ích ca đt nước.
Đ làm rõ hơn ni dung bài viết, t thành ph Đà Lt, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã tr li phng vn ca nhà báo Trn Quang Thành. 

Trn Quang Thành: Xin chào TS Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu: Vâng, xin chào nhà báo Trn Quang Thành
TQT: Mi đây ông có viết mt bài báo mang ta đ “Lc ngược”, các cuc bu c hin nay din ra theo kiu lc ngược, đáng l phi lc ly cái tt thì li lc ly cn bã. Vy quá trình lc ngược này din ra t khi nào, t khi ĐCS cm quyn hay t khi Liên xô và CS Đông Âu sp đ thưa ông?
HSPLc ngược bt đu ngay t khi Ch nghĩa Cng sn chính thc nm quyn Vit Nam ch, nhưng lúc đu chưa rõ, lúc y ĐCS còn chân ướt chân ráo, chưa nm được gì nên còn hòa đng vi dân tc, nhưng càng v sau, quyn lc càng được cng c vng chc thì s lc ngược ngày càng bc l rõ ràng hơn.
– V bn cht và v lâu dài thì s du nhp ca th chế Cng sn là mt biến c có hi cho nước VN, nên mi s sàng lc nhm cng c quyn lc lãnh đo ca ĐCS  đu là lc ngược. S sàng lc này đi ngược vi li ích Dân tc vì nó cng c nn đc tài toàn tr, đi theo con đường o tưởng phi khoa hc khiến xã hi thiếu dân ch, xã hi chng nhng không phát trin được mà còn dn dn tha hóa v mi mt.
– Nhưng s sp đ ca khi Liên xô và Đông Âu là mt biến c quan trng. Đ t v chng s sp đ như quân bài Domino CSVN phi nhích hn vào vi Trung quc đ tìm ch da nên s sàng lc theo hướng thân Tàu phi rõ ràng hơn.
Nhu cu ca ĐCS và nhu cu dân tc vn khác nhau tính Cng sn chuyên chế và tính thân Tàu. Khi khi Liên xô và CS Đông Âu sp đ thì tính thân Tàu tăng lên, mâu thun v Dân ch vn tiếp tc như cũ nhưng mâu thun v Đc lp dân tc bt đu gia tăng mnh m.
– Có người thc mc: làm gì có s lc ngược, ai điên r lc ly cn bã làm gì? Xin thưkhi nhu cu đã đi lp nhau, mc đích khác nhau thì cái cn bã ca bên này chính là cái tinh hoa ca bên kia và ngược li. S ngược nhau ch yếu hai mt:
Dân tc VN cn t giã ch nghĩa CS thì ĐCS cn kiên trì ch nghĩa y.
Dân tc VN cn mt quan h có cnh giác vi Trung quc Đi Hán, theo kiu “Kính nhi vin chi” tc là tôn trng nhưng không gn quá đ gi mt khong cách an toàn, nhưng đ gi th chế CS thì ĐCSVN li cn mt mi quan h khăng khít chiến lược vi Trung quc như môi vi răng!
TQT: Theo ý kiến TS, s sàng lc ti cao biu hin nghiêm trng nht ngôi v Tng Bí thư đng, phi đáp ng hai yêu cu cơ bn là sao cho cng c quyn lc ca ĐCS và gn kết cht ch vi Cng sn Trung Quc. Vy tt c các đi TBT đã qua đu như vy hay có ngoi l nào không?
HSPT người đng đu là HCM đến ông Nguyn Phú Trng ngày nay đu “quán trit” 2 đc đim là tính cách Cng sn và tính thân Trung quc, không có ngoi l,nhưng trường hp ông Lê Dun thì có cuc chiến ngn ngi chng Trung quc biên gii và do đó có nhn đnh Trung quc là k thù truyn kiếp được ghi li trong văn kh ca ĐCS nên cn phi nói thêm, nói riêng.
Trước hết phi khng đnh thái đ phn kháng Trung quc ca Lê Dun giai đon sau là đáng ghi nhn. Song Lê Dun vn là người nhim thói chuyên chính Cng sn rt cao, đến mc tr thành Maoist và tôn sùng Mao Trch Đông, ch trương dùng vũ lc “gii phóng” min Nam, coi quan đim chiến tranh cách mng ca Mao Trch Đông là mu mc cho các nước Á Phi M La Tinh, mun lp thuyết “làm ch tp th” quái g…ch không phi nhà lãnh đo dân ch gì hết. Trong cuc đu tranh vi phe xét li thì Lê Dun đng hn v phe Mao. Nhưng đến khi Mao đi đêm vi Nixon-Kissinger chng Vit Nam thì Lê Dun thy quyn lc ch huy ca mình b xúc phm mi phê phán phe Mao là “đâm sau lưng đng chí”. Vy Lê Dun thì tính Cng sn và tính thân Tàu lúc đu là nht quán, dù sao s tnh ng v tinh thn dân tc và nhn đnh Trung quc là k thù truyn kiếp tuy mun mn nhưng cn được ghi nhn.
TQT: Theo TS thì trong xã hi VN hin nay, các giá tr tt xu b xếp ngược như người trng cây chui. Có nhiu người tán thành như vy không?
HSP : Tuy chưa nói hn ra như tôi, nhưng ngày càng nhiu người đng thun vi ý tưởng đó bng các cách din đt khác nhau như : hin nay ý đng mt đường- lòng dân mt no, yếu t cn tr xã hi VN chính là ĐCS, xã hi mình ng quá, l quá, vô lý quá, ngược đi quá, chng ging ai, lc lượng đáng lý bo v dân thì li bo v k thù, đng ca giai cp Vô sn thì giàu có, cung đin nguy nga, tin ca như nước tiêu không hết …vân vân…V chính tr thì đi theo Trung quc nhưng tin ca và con cái toàn đưa sang Hoa Kỳ. Dân còn ma mai cái ch Vô sn rng Vit Nam phi có vài chc t mi đng được vào hàng ngũ giai cp Vô sn! Tht là quá ln ngược. Bài thơ “Đt nước mình ng quá phi không anh” ca cô giáo Trn Th Lam mô t nhng s ngược đi ca xã hi lp tc được nhiu người tán thưởng và phát trin. Khái quát li thì ĐCSVN mun “theo bác H trng người” nhưng trng người không ra người mà “trng cây chui” khp c nước.
TQT: TS Hà Sĩ Phu va nhc đến mt cô giáo min Trung vi bài thơ gây n tượng là Đt nước mình ng quá phi không anh. Vy theo TS thì đt nước mình có đúng như thế không, và ri đt nước s v đâu khi tình trng đã “ng” quá như vy?
HSP: Thc trng thì chúng ta đã thng nht vi nhau ri đy. Sau khi thy đt nước mình nó ng quá, l quá, ngược đi quá…cô giáo Lam có hi Thế thì đt nước ri s v đâu.
Tôi thy có 2 kh năng: mt là thành mt đa danh ca Tàu, hai là còn gi được nước.
– Nếu ĐCSVN c dính cht vi Tàu như hin nay thì mi ước mơ đu chm hết. Không phi chm hết cho dân tc mà chm hết cho chính ĐCS. Ông Nguyn Văn Linh đã nói mt câu rt di, rt ngu và rt phn đng: Biết đi vi Trung quc thì mt nước nhưng mt nước còn hơn mt đngCòn có tương lai gì, vinh quang gì cho mt đng chư hu vong bn, vong quc? Thc tế hin nay là như thế.
Tr thành mt đa danh thuc Tàu thì mt c gia ph, quc ph, lch s, ging nòi, s không còn gì đ nói, s tr thành mt lũ bt hiếu phn bi li nghìn đi m hôi và xương máu, nghìn đi trí tu và tâm huyết ca ông cha, ch còn  là mt lũ ngang tm súc vt. Kh năng ti t này s khó tránh khi nếu ĐCSVN vn quyết mt lòng theo Tàu, dâng nước cho Tàu đ c gi ngai vàng bn thu.
Nhưng khn mt ni là kh năng xu này hin nay đang dn thành hin thc.
Kh năng th hai là còn gi được nước và ch trong ni b mt nước, gia người Vit Nam vi nhau, trong cuc vt ln tay đôi gia ch nghĩa Cng sn ngoi lai vi nhân dân Vit Nam, thì mc dù khó khăn đến my, dù có dùng hết c công an và quân đi đ trói tay nhân dân, cui cùng tôi tin nhân dân nht đnh thng, tình t dân tc máu m rut rà nht đnh thng, gia đình ca b đi, công an cũng là nhân dân c, không cn tàu ráo máng vi nhau mãi được đâu.
Nhưng thc tế là yếu t Trung quc đang hoành hành, ĐCS đâu có dt được khi Tàu nên kh năng th hai này không th có được. Ch còn kh năng xu.
Cho nên , mc dù đã cnh báo v kh năng tuyt vng t lâu, tôi vn c phác ra mt cái tôi gi là “gic mơ”. Thy ch “gic mơ”có bn lin bo: ông này còn hu khuynh nh, còn hy vng rng đng này còn đi được vi nhân dân ư? Tôi xin thưa li rng: Tôi đưa ra cái gi là “gic mơ” thc ra chng phi mt hy vng gì hết, ch là mt ví d, gi th mà ĐCSVN biết đt vn mnh T quc lên trên hết như đng vn tuyên b thì đây, có cách làm đây, có gii pháp, s làm thế này, có th làm thế này. Câu hi tôi mun đt ra là : Vy ti sao đng không làm?
Tôi còn gi thiết, nếu mun cho Trung quc nó chu, nó không làm gì được, thì đ cho dân chúng làm mt cuc biu tình mnh m đ to ra mt cuc “đo chính”, thay đi th chế tht s có s đng thun (ta mơ ước giá được như thế mà), nhân dân s thng và b được ch nghĩa CS.  Vn đ là ĐCS ch đi được vi dân đ chng Bành trướng nếu thc s t b đc quyn Cng sn. Mun Thoát Trung thì phi Thoát Cng chng có cách nào khác.
Tôi ví von T quc Vit Nam nếu có cái đuôi XHCN thì Tàu nó túm ly cái đuôi XHCN y đ tóm gn ta, nut chng ta. Con thn ln mun thoát thân phi t đt cái đuôi ra. VN mun thoát Tàu cũng phi t ct cái đuôi XHCN y. C ct cái đuôi CS là rũ sch mi ký kết mà CS trước đây đã ký bt li cho dân tc. ĐCSVN mun cu nước thì phi t b cái đuôi y, t ct cái đuôi y. Nếu không thì nhân dân phi đng lên cht đt cái đuôi CS y đ t gii thoát mình, nhưng như vy s có xung đt, có đau và chy máu là điu chng ai mong.
TQT: Nhưng, tôi xin hi ông mt câu cui cùng: C thế gii đã biết CS là di trá, ch nghĩa y không ci to được, ch có cách xóa b nó đi thôi. Ông còn hy vng con thn ln y có th t đt đuôi ri thế này thế khác, ri nó vn có mt vai trò lãnh đo đt nước được thưa ông?
HSP: Điu tôi đ cp chuyn t ct đuôi trên là vch ra li thoát cho ĐCS là phi ct đuôi tht, Thoát Cng tht, Thoát Cng gi v thì sao gi là ct đuôi được? Và như vy dù ĐCS có còn cũng phi đa nguyên đa đng cnh tranh vi các đng khác đ cho dân la chn, thì T quc VN mi không còn b gn cái đuôi XHCN na. Cái đuôi CS là phi ct tht s và không bao gi mc li được na thì mi đi được vi nhân dân, dân mi tin, ch làm gi như xưa nay thì làm sao la được nhân dân na. T tình hình thc tế, riêng tôi thì chng bao gi tôi tin vào nhng kh năng t t này. Tôi va nói: Nếu không t ct cái đuôi, hoc ch ct gi v thì nhân dân s phi đng lên , dùng sc mnh đ cht đt cái đuôi CS, trong trường hp y thì có đau đn và thương vong là điu mà chng ai mong. Và như thế, vn đ còn li thuc v chiến thut chiến lược là vic không h đơn gin.
TQT: Xin cm ơn TS Hà Sĩ Phu
(ngun: Anh Ba Sàm) 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét