Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Tạ Chí Đại Trường (1938-2016) Thư Tịch (Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 4, 2016)

Để tưởng niệm sử gia Tạ Chí Đại Trường (1938-2016) chúng tôi xin cống hiến quý độc giả của Diễn Đàn Thế Kỷ bản Thư Tịch về những tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường. Vì thời gian có hạn chúng tôi mới chỉ tìm thấy những tài liệu này. Có thể tác giả còn viết nhiều tài liệu khác mà chúng tôi chưa biết, xin quý độc giả vui lòng bổ túc cho. Trân trọng cám ơn quý độc giả. (Phạm Lệ-Hương – 16-4-2016)

Sách:

Bài sử khác cho Việt Nam: Sơ thảo. Gardena, CA: Văn Mới, 2015.

Bài sử khác cho Việt Nam: sơ thảo. Gardena, CA: Văn Mới, 2009.

Bài sử khác cho Việt Nam: sử ký. [Smashwords edition]. Published by Kệ Sách eBook Publishing Center, distributed by Smashwords, 2011. [bản điện tử truy cập miễn phí ngày 13-2-2016] (https://www.smashwords.com/books/view/59542)

Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802.  Saigon: Văn Sử Học, 1973.

Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802.  Calif., USA :  An Tiêm ; Westminster,
CA : Văn Nghệ [distributor], 1991.


Một khoảnh Việt Nam Cộng hòa nối dài: [hồi ký cải tạo]. California: Thanh Văn, 1993.

Một khoảnh Việt Nam Cộng hòa nối dài: sử ký. [Smashwords edition]. Published by Kệ Sách eBook Publishing Center, distributed by Smashwords, 2012. [truy cập miễn phí ngày 13-4-2016]  (https://www.smashwords.com/books/view/237607)

Người lính thuộc địa Nam Kỳ (1861-1945. Hà Nội: Nhã Nam ; Nxb Tri Thức,  2011.
 
Những bài dã sử Việt. California: Thanh Văn, 1996.

Những bài văn sử. Garden Grove, CA: Văn Học, 1999.

Sử Việt đọc vài quyển. Gardena, CA: Văn Mới, 2004.

Sử Việt đọc vài quyển. [Smashwords edition]. Published by Kệ Sách eBook Publishing, distributed by Smashwords, 2012. [bản điện tử truy cập miễn phí ngày 13-2-2016] (https://www.smashwords.com/books/view/152463)

Thần người và Đất Việt. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1989.

Thần người và Đất Việt. Bản mới. Garden Grove, CA: Văn Học, 2000.

Thần người và Đất Việt. [Tái bản] Hà Nội: Văn Hoá Thông Tin, 2006.

Thần người và Đất Việt. [Smashwords edition]. Published by Kệ Sách eBook Publishing Center, distributed by Smashwords, 2011. [bản điện tử truy cập miễn phí ngày 13-2-2016]  (https://www.smashwords.com/books/view/75497)

Trần. [Smashwords edition]. Published by Kệ Sách eBook Publishing Center, distributed by Smashwords, 2013. [bản điện tử truy cập miễn phí ngày 13-4-2016]  (https://www.smashwords.com/books/view/274086)

Việt Nam nhìn từ bên trong và bên ngoài. Tạ Chí Đại Truờng và Nguyễn Xuân Nghĩa.  
 Westminster, CA: Văn Lang, 1994.

Việt Nam nhìn từ bên trong: biên khảo lịch sử. [Smashwords edition]. Published by Kệ Sách eBook Publishing Center, distributed by Smashwords, 2013.

Việt Nam thời Tây Sơn: Lịch sử nội chiến 1771-1802. Hà Nội: NXB Công An Nhân Dân,
2007. [tái bản của Lịch sử nội chiến 1771-1802, ấn bản 1973 với nhan đề mới này].

Bài viết trên Tập San S Địa (Saigon), The Vietnam Forum, Talawas, Văn Học, Hợp Lưu, Da Màu, v.v…

“An thái, quê hương - niềm hoang tưởng.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 105 & 106 (1
& 2-1995), tr. 86-102. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_105_-_106?e=13048254/10614302)

“Bài chòi ở Bình Định.” Tập San Sử Địa, số 5 (1-3-1967), tr. 42-66.

“Chập chồng thế kỉ.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 115 (11-1995), tr. 78-85. [truy cập

“Chiến thắng Nguyễn Huệ truớc viện binh Xiêm La.” Tập San S Địa, số 9-10          
(1968), tr. 48-58.

“Chuyện Giác và tôi.” Tạp Chí Da Màu Website [truy cập ngày 10-4-2016] website Nguyễn Mộng Giác (http://nguyenmonggiac.info/tuong-nho-nguyen-mong-giac/van/614-chuyen-giac-va-toi.html), Da Màu (http://damau.org/archives/26011), Diễn Đàn Thế Kỷ (http://www.diendantheky.net/2016/04/ta-chi-ai-truong-chuyen-giac-va-toi.html)

“Có một nguyên nhân dời đô khác?” website Ta-la-was Blog  [truy cập ngày 9-4-2016]

“Comments on Liam Kelly’s “The biography of the Hồng Bàng clan as a medieval
Vietnamese invented tradition” by Tạ Chí Đại Trường; translated by Trần Hạnh The Vietnam forum: a review of Vietnamese culture Vietnam forum, Vol. 3, No. 5 (1985), p. 214-255.

“Con đường bình thường của các đồng tiền “An Nam”. Tạp Chí Da Màu Website [truy
cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/27391)

“Cơn mộng du ba mươi năm.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 97 (5-1994), tr. 4-33. [truy

“Dân Đại Việt cuối thế kỷ XVIII.” Tập San Sử Địa, số 9-10 (1968), tr. 59-73.

“Diễn từ nhận giải Nghiên cứu [của] nhà sử học Tạ Chí Đại Trường nhân dịp nhận giải
thưởng Phan Châu Trinh năm 2014 (ngày 24-3-2014).” Quỹ Văn Hoá Phan Châu Trinh (http://quyphanchautrinh.org/giai-phan-chau-trinh/ChiTiet/783/giai-thuong-nam-2008?bc=53&nam=40)

“Đề nghị công nhận nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa là chứng tích lịch sử
quốc gia.” Talawas website [truy cập ngày 9-4-2016] (http://www.talawas.org/?p=20049)

“Để vào đâu : Để vào chỗ Huỳnh Thị Anh Vân viết về “Bình Nam Đồ” trên tờ Nghiên Cứu Lịch Sử.” [Di cảo] Diễn Đàn Thế Kỷ - [truy cập ngày 29-3-2016] (http://www.diendantheky.net/2016/03/di-cao-cua-nha-su-hoc-ta-chi-ai-truong.html)

“Đi tìm điều còn thiếu.”  Văn học [ISSN 0885-128X], số 121 (5-1996), tr. 43-50. [truy cập

“Đọc muộn: The Birth of Vietnam của Keith Weller Taylor.” Văn học [ISSN 0885-128X], số
139 (11-1997), tr. 38-46. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_139?e=13048254/10614108)

“Đối thoại sử học”: Tây Sơn nhìn từ bên trong. Văn học [ISSN 0885-128X], số 188 (12-
2001), tr. 14-27. [truy cập ngày 8-4-2016]   

“Đống Đa, mâu thuẫn văn hoá vuợt biên giới”. Tập San Sử Địa, số 11 (1-3-1969), tr. 62-79.

“Giao tiếp Đông Tây ở Việt Nam.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 165-166 (Tết Canh
Thìn, 1-2-2000), tr. 5-33. [truy cập ngày 8-4-2016]

“Góp thêm về phổ hệ Tây Sơn và chân dung anh em họ.” Tập San Sử Địa, số 9-10
(1968), tr. 112-133.”

“Góp ý về bài ‘Tale of Hong Bang clan’ (Hồng Bàng thị truyện)” của Lê Minh Khai [bút danh của Liam Kelley] Trà Mi dịch. DCVOnline [truy cập ngày 15-4-2016] (http://dcvonline.net/2016/03/29/ta-chi-dai-truong-gop-y-ve-bai-tale-of-hong-bang-clan-hong-bang-thi-truyen/)

“Gresham trong sử học.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 125 (9-1996), tr. 12-19. [truy

“Hệ thống Hùng Vương.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 43 (8-1989), tr. 1-18. [truy cập

“Hùng Kings from unconsciousness to consciousness on the way to be national
Forefather” [(in chapter V of the book 'Gods People and Viet Land')]. Vietnam Social Sciences, no. 1 (141) (2011), p. 48-58.

“Khi lịch sử nhận chân hình bóng thần, người…” Da Màu  [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/29384)

“Kỉ niệm (trước) “ngàn năm Thăng Long”, vị trí Việt Nam của Lí.” Da Màu
Website [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/3018)

“Lan man từ quyển sử hiện đại,” Văn học [ISSN 0885-128X], số 110 (6-1995), tr. 20-

“Lịch sử và chính thống.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 134 (6-1997), tr. 3-15. [truy

“Lịch sử Việt Nam trong tầm mắt người Việt: Một lối nhìn khác.” Bài viết cho William Joiner Center (UMASS/Boston) 2002. Diễn đàn Lịch sử Việt Nam. [bản điện tử truy cập ngày 14-4-2016] (http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=11205)

“Một chuyến ghé thăm giã từ xứ Chàm Bình Thuận.” Tập San Sử Địa, số 25 (1-3-1973),
tr. 157-170.

“Một thoáng nhìn về sử học Việt Nam quốc nội [I].” Văn học [ISSN 0885-128X], số 219 (7- 2004), tr. 39-53. [truy cập ngày 8-4-2016]  

“Một thoáng nhìn về sử học Việt Nam quốc nội [II].” Văn học [ISSN 0885-128X], số 220
(7- 2004), tr. 5-25. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_220?e=13048254/10603084)

“Một trú sở Việt của các thần linh: Cái đình làng [I].” Văn học [ISSN 0885-128X], số 8&9
(10-1986), tr. 5-17. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_008_-_009?e=13048254/12431374)

“Một trú sở Việt của các thần linh: Cái đình làng [II].” Văn học [ISSN 0885-128X], số 10
(11-1986), tr. 44-67. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_010?e=13048254/12431455)

“Một vấn đề của sử học Việt Nam: Vị trí của Đại Việt, Chiêm Thành, Phù Nam trong lịch
s Việt Nam.” Tập San Sử Địa, số 4 (10-12-1966) tr. 45-103.

“Những bức thư chữ Nôm của Nguyễn Ánh do Giáo sư Cadière sưu tập.” Tập San Sử   
Địa, số 11 (7-9-1968), tr.102-123.

“Những người xuống đồng trước nhóm Mường-Thái Lam Sơn.” Hợp Lưu website [truy
cập ngày 9-4-2016]

“Nói với người bạn trẻ.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 143 (3-1998), tr. 34-49. [truy
cập ngày 8-4-2016]

“Phổ hệ và vấn đề nội hôn của họ Trần [I].”  Văn học [ISSN 0885-128X], số 16 (5-1987),
tr. 5-25+ [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_010?e=13048254/12431455)

“Phổ hệ và vấn đề nội hôn của họ Trần [II].”  Xem “Vấn đề loạn luân của họ Trần và
hướng giải thích.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 17 (6-1987), tr. 78-91. [truy cập ngày

“Quản lĩnh và thủ lĩnh: Thiết chế phù trợ nhóm Lam Sơn trên đất Đông Kinh.” Hợp Lưu
website [truy cập ngày 9-4-2016]
“Sao các anh thù dai thế?: Không chỉ là vấn đề thời sự hay cá nhân.” Văn học [ISSN              
0885-128X], số 217 (5-2004), tr.67-75. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_217?e=13048254/10603039)

“Sử học và truyền thống Hùng Vương.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 108 (4-1995), tr.

“Sử liệu quốc nội và nền sử học dân tộc chủ nghĩa Việt Nam (1).” Da Màu     
Website [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/16456)

 “Sử liệu quốc nội và nền sử học dân tộc chủ nghĩa Việt Nam (2).” Da Màu      
 Website [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/16470)
“Sử Việt, đọc một quyển (I).” Văn học [ISSN 0885-128X], số 177-178 (2-3-2001), tr. 8-
41. [truy cập ngày 8-4-2016]

“Sử Việt, đọc một quyển (II-1): các sử gia nho thần.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 179
(3-2001), tr. 65-74. [truy cập ngày 8-4-2016]  

“Sử Việt, đọc một quyển (II-2): Các sử gia nho thần.” Văn học [ISSN 0885-128X], số
180 (4-2001), tr. 24-42 [truy cập ngày 8-4-2016]   

“Sử Việt, đọc một quyển (III-1): Sex và triều đại.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 192 (4-
2002), tr. 3-22. [truy cập ngày 8-4-2016]

“Sử Việt, đọc một quyển (III-2): Sex và triều đại.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 195 (7-
2002), tr. 3-21. [truy cập ngày 8-4-2016] https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_192?e=13048254/10603890

“Sử Việt đọc một quyển (III-3): Sex và triều đại.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 198
(10-2002), tr. 3-16. [truy cập ngày 8-4-2016]

“Sử Việt, đọc một quyển (IV): Thêm chút nền cho Toàn Thư.”  Văn học [ISSN 0885-128X], số 211 (11-2003), tr. 47-57. [truy cập ngày 8-4-2016]    
  
“Sử Việt, đọc một quyển (V): Chuyện sử Chàm trong Toàn thư.” Văn học [ISSN 0885-
128X], số 212-213 (Xuân Giáp Thân 12-2003-1-2004), tr. 77-90.   

“Sử Việt, đọc vài quyển nửa chừng [I]: Các trung tâm quyền lực trong lịch sử Việt.” Văn
học [ISSN 0885-128X], số 201 (1-2-2003), tr. 46-47. [truy cập ngày 8-4-2016]   

“Sử Việt đọc vài quyển nửa chừng [II]: Các trung tâm quyền lực trong lịch sử Việt (tiếp
theo).” Văn học [ISSN 0885-128X], số 203-204 (3-4-2003), tr. 35-71. [truy cập

“Sử Việt thời thổ tả-1: Nhón lấy một túm tóc làm điển hình.” Da Màu Website
[truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/30067)

“Sử Việt thời thổ tả-2: Người thắng / kẻ thua và rồi LỊCH SỬ hồi có một quyển sách …”
Da Màu [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/30141)
“Sử Việt thời thổ tả-3: Một gói viện trợ gây bội thực.” Da Màu Website [truy cập

“Sử Việt thời thổ tả-4: Chuyện gia phả, tông phả họ hàng nhà ta.” Da Màu
[truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/30531)

“Sử Việt thời thổ tả-5: Hùng Vương và UNESCO, trường hợp bán kèm một danh vị lịch
sử.” Da Màu [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/31000)

“Tây Sơn (1): 1771 – 1802 Một thế hệ, trong vô thức, đi tìm vượt thoát khỏi vòng kềm     
thúc của truyền thông khu vực.” Da Màu [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/1936)

“Tây Sơn (2): 1771 – 1802 Một thế hệ, trong vô thức, đi tìm vượt thoát khỏi vòng kềm     
thúc của truyền thông khu vực.” Da Màu [truy cập ngày 10-4-2016] (http://damau.org/archives/1946)

“Tây tiến: Biên giới của Đại Việt: vấn đề liên quan tới Trung Hoa và các tộc người thiểu
số.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 216 (4-2004), tr. 47-79. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_216?e=13048254/10603011)

“Tham gia đối thoại sử học.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 172 (8-2000), tr. 9-34. [truy   
cập ngày 8-4-2016] 

“Thân hữu anh em sử học Việt Nam, người ở đâu?” Văn học [ISSN 0885-128X], số 128 (12-
1996), tr. 3-8. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_128?e=13048254/12432347)

“Tiền bạc”, văn chương và lịch sử.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 168 (4-2000), tr.3-18.
[truy cập ngày 8-4-2016]

“Tiền đúc Đàng Trong: phương diện, loại hình và tương quan lịch sử. [I]” Văn học [ISSN
0885-128X], số 30 (7-1988), tr.74-91. [*chưa có trên website: http://tapchivanhoc.org]

“Tiền đúc Đàng Trong: phương diện, loại hình và tương quan lịch sử.[II]” Văn học [ISSN
0885-128X], số 32 (9-1988), tr. 86-94. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_032?e=13048254/12619193)

“Tiền đúc Đàng Trong: phương diện, loại hình và tương quan lịch sử.[III]” Văn học
[ISSN 0885-128X], số 33 (10-1988), tr. 53-68. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_033?e=13048254/11104073)

“Tiền đúc Đàng Trong: phương diện, loại hình và tương quan lịch sử.[IV]” Văn học
[ISSN 0885-128X], số 34 (11-1988), tr. 88-113 . [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_034?e=13048254/10796743)

“Tiền giấy ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIV - nửa đầu thế kỷ XV [I].” Văn học [ISSN
0885-128X], số 23 (12-1987), tr. 29-36. [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_023?e=13048254/11006573)
 
“Tiền giấy ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIV - nửa đầu thế kỷ XV.[II]” Văn học [ISSN
0885-128X], số 26 (3-1988), tr. 94-105. [*chưa có trên website: http://tapchivanhoc.org]

“Tiến trình vương hóa mới (1949-thế kỷ 21?” Văn học [ISSN 0885-128X], số 156 (4-1999), tr. 3-37. [truy cập ngày 8-4-2016]  

“Trả lời phỏng vấn của Nhã Nam.” Talawas. [truy cập ngày 9-4-2016]

“Tù binh Chàm, lực lượng sản xuất tiêng biệt của Lí.” Hợp Lưu [truy cập ngày

“Từ Đoàn Thế Nhơn đến Võ Phiến.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 150 & 151 (10&11-
1998), tr. 103-109. [truy cập ngày 8-4-2016]

 “Từ nơi sóng vỗ bồng bềnh.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 123 (7-1996), tr. 92-101.
 [truy cập ngày 8-4-2016]

“Vai trò của Nguyễn Huệ trong chế độ quân chính của Tây Sơn.” Tập San Sử Địa, số 9-
10 (1968), tr. 33-47.

“Vấn đề loạn luân của họ Trần và hướng giải thích.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 17
(6-1987), tr. 78-91.  [truy cập ngày 8-4-2016] (https://issuu.com/kesach/docs/van_hoc_017?e=13048254/12451201)

“Về các danh xưng chỉ người Chàm.” Tập San Sử Địa, số 17-18 (1-6-1970), tr.113-122.

“Về “huyền sử gia” Kim Định và các chi, bàng phái “huyền sử học Việt Nam.” Talawas

“Vì sao có bản mới :Thần, người và đất Việt.” Văn học [ISSN 0885-128X], số 170 (6-
2000), tr. 8-13. [truy cập ngày 8-4-2016]

“Việt Nam ở thế kỷ mười.” The Vietnam forum: a review of Vietnamese culture Vol. 3,
No. 5 (1985), p. 214-255.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét