Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Bùi Tín - Nhân ngày 30/4: Những món nợ không sao trả nổi

Xe ti qung bá k nim 40 năm ngày "Gii phóng min Nam" trên đường ph TP HCM. 
Nhân k nim 40 năm ngày 30/4, B Chính tr Đảng CSVN ch trương t chc k nim trng th «Ngày toàn thng», «Ngày gii phóng min Nam thng nht đất nước», vi nhng din văn cao ngo đầy m t sáo rng, c qut màu mè, trng kèn m , duyt binh lên gân, pháo bông lóe mt.
Tt c ch để ph lp tình trng bi thm ca mt đất nước lc hu v mi mt: giáo dc trì tr, y tế b rc, khoa hc k thut chm tiến, xã hi đầy bt công, đảng cm quyn đầy sai lm và ti li trước dân tc và nhân dân, vi c mt lp cường hào CS ngang nhiên ăn cp tài sn quc gia để tr thành tng lp địa ch CS, tư sn mi bn CS vượt rt xa các đại đin ch - tư bn ln nht thi Pháp thuc.

Tình hình bi thm ca đất nước chng minh Đảng CSVN không còn có mt lý do chính đáng nào để tiếp tc cm quyn, tiếp tc tàn phá đất nước. By mươi năm trước, nhân lúc đất nước b b trng - thc dân Pháp b phát xít Nht đảo chính, ri phát xít Nht đầu hàng Đồng minh - Đảng CSVN đã ni dy cướp chính quyn, t đó gi cht quyn lc cai tr cho riêng mình, không qua mt lá phiếu tín nhim nào ca công dân. Ch «cướp chính quyn» do chính đảng CS dùng không biết bao nhiêu ln trong các văn kin chính thc đã nói lên tính cht «cướp», không đàng hoàng, không hp chính nghĩa ca h t hi đó.
Nếp cai tr độc đoán ca Đảng CSVN là dùng Cương lĩnh chính tr cùng các Ngh quyết ca đảng qua các cuc hp ca Ban Chp hành Trung ương, ca B Chính tr để cai tr đất nước. Hiến pháp ch là văn kin th yếu ph thuc Cương lĩnh ca đảng, Quc hi ch là công c dân ch gi hiu ca đảng vi 90 % đại biu là đảng viên. Đây là mt chế độ đảng tr li thi, lc lõng l loi thế k th XXI khi thế gii đã bước vào k nguyên Dân ch t thế k XVIII.
Nhân dân VN ngày càng hiu rõ tình trng tht s ca đất nước, đòi phi thay đổi hn h thng cai tr hin ti, nhân dân phi được quyn t do đầy đủ ca công dân, quyn t do bu c, t do ngôn lun, t do báo chí, t do tôn giáo, t do lp hi đã được ghi trong Hiến pháp. Các quyn này đã b hn chế, ct xén, ph định bi đảng cm quyn.
Hiến pháp là lut gc, không mt đạo lut hay quyết định nào được đi ngược li bt c điu khon nào đã được ghi rõ trong Hiến pháp. Nhiu nước lp ra Vin Bo hiến, hay Hi đồng Bo hiến để bo v trit để Hiến pháp. Mt món n ln ca B Chính tr vi dân ta là đã dùng ni dung hướng dn thi hành lut để ph định nhiu điu Hiến pháp đã cho phép. Như Hiến pháp công nhn quyn biu tình, vy mà mt y ban nhân dân qun Hoàn Kiếm, Hà Ni, li t cho mình quyn cm nhân dân biu tình bo v cây xanh ca thành ph. Đây là mt quyết định vi hiến, phi b coi là vô giá tr. Món n dân ch - nhân quyn ca Đảng CSVN vi toàn dân ta là món n ln nht, cp bách nht.
Nếu nói đến nhng món n ca Đảng CSVN vi nhân dân Vit Nam trong 70 năm qua thì tht s không sao k ra hết được. N thì phi tr. Đó là l công bng ca cuc sng. Nhân dp k nim ngày 30/4 ch xin k thêm nhng món n cơ bn nht.
Vi hàng my triu lượt chiến s QĐND được đảng kêu gi nhp ngũ để vào Nam chiến đấu, vi ha hn ca đảng là hy sinh mng quý ca mi người là xng đáng để t quc hoàn toàn độc lp, xã hi s m no, hnh phúc. Vi hy vng y hàng triu thanh niên đã lao vào khói la, sn sàng sinh Bc t Nam, để đến nay xã hi lc hu, nhân dân nghèo kh so vi các nước xung quanh đến thế này ư? Để bn bành trướng ln lướt láo xược đến thế này ư? B Chính tr làm sao tr được món n cc ln này khi vong linh ca hàng triu lit s hin v cht vn. H thường thp hương trước đài lit s mà không h cm thy có ti li vi hương hn các lit s đã b h la di.
Vi nhân dân min Nam nước ta, món n ln ca Đảng CSVN là đim then cht như sau. Trong Hip định Geneve (tháng 7-1954) và Hip định Paris (tháng 1-1973) chính quyn CS Hà Ni đã cùng các bên long trng cam kết «tôn trng quyn dân tc t quyếđược ghi rõ trong Hiến chương ca Liên Hip Quc, cam kết «tôn trng quyn t quyết ca nhân dân min Nam Vit Nam», bo đảm «nhân dân mi min có quyn t do la chn chế độ chính tr không có s can thip ca bên ngoài», cam kết «không đe da dùng vũ lc và không dùng vũ lc». Hip định Paris còn quy định «ngng bn ti ch», «các bên không nhp thêm vũ khí vào vùng đóng quân ca mi bên», «thay thế vũ khí hư hng có kim soát quc tế, theo t l mt đổi mt». Cam kết trên đây không nhng là cam kết vi nhân dân min Nam, mà còn vi nhân dân c nước, và là cam kết chung vi c cng đồng quc tế. Nhưng h đã ch trương vi phm ngay t trước khi ký kết.
Đảng CSVN đã phn bi li cam kết này trước hết và và nghiêm trng hơn hết là vi nhân dân sng min Nam, k c hàng triu nhân dân min bc đã di cư vào Nam, b phiếu bng đôi chân 20 năm trước, ri tiếp đó li phi lao ra bin thành «thuyn nhân». Món n này đối vi đồng bào ta min Nam là rt ln, vì đây là nn nhân trc tiếp ca cuc xâm lăng phi pháp, là nn nhân bi thm ca s cam kết gi di tôn trng quyn t quyết ca nhân dân min Nam, ri cam kết hão v hòa hp, hòa gii dân tc, li còn ha hươu ha vượn v thành lp Hi đồng Quc gia Hòa gii và Hòa hp Dân tc vi 3 thành phn ngang nhau min Nam, và cam kết quan h 2 min Bc - Nam s «không bên nào cưỡng ép hoc thôn tính bên nào». Thm kch «tù ci to» là mt món n cc ln na đối vi đồng bào min Nam nước ta.

Ngay trước mt, đối vi toàn dân là món n ca B Chính tr v chng tham nhũng quyết lit, v tho ra Lut Biu tình, Lut Trưng cu Dân ý, Lut v lp Hi, ri ci cách th chế chính tr và kinh tế, sa đổi các điu khon mơ h trong b Lut hình s như đã ha hn vi trong nước và thế gii.

Xem ra B Chính tr vn đủng đỉnh, bình thn, mc cho tình thế rt khn trương, quan h trong đảng rt căng thng, nht là đối vi đảng viên trí thc mà khá đông có tâm và có tm hơn hn các y viên B Chính tr, mc cho tâm lý xã hi đang chuyn biến theo hướng t do dân ch, vi hàng lot biu hin mi: «Tôi không thích đảng CS!», «Tôi mun biết s tht», «Chúng ta là Mt».
H thn nhiên vì vi thi gian cm quyn h tha h đục khoét thêm cho các phe nhóm li ích riêng tư. H thn nhiên vì li vào s chng lưng ca ca Thiên triu Bành trướng TQ giàu tin ca, ch da tinh thn vt cht mà h mù quáng tin vào s vng mnh trường cu.
Ngày30 tháng 4 năm nay phi là ngày tính s n lưu cu ca Đảng CSVN vi toàn dân, vi nhân dân c 2 min Nam - Bc, đều là nn nhân ca đường li cai tr toàn tr thâm him đầy bo lc và sai lm ca đảng.
Vui v gì, t hào gì, v vang gì cho Đảng CSVN khi ti li cht chng như thế, nhng món n kinh hoàng đến thế để mà bày v duyt binh vi pháo hoa. Nếu là mt t chc chính tr lương thin, Đảng CSVN t phi ti h sâu sc để t ti vi toàn dân v nhng ti li nng n kéo dài lê thê trong 70 năm qua.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét