Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Không còn sợ các đồng chí! Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nã đại pháo thẳng vào dinh của nhóm độc tài bảo thủ trong Bộ chính trị

• Tại sao nhóm cầm đầu lo sợ và cấm phổ biến bài của Nguyễn Văn An?
• Các văn kiện dự thảo của Đại hội 11 vẫn duy trì các „lỗi hệ thống“ vừa sai lầm vừa phản dân chủ và cản trở bước tiến của nhân dân!
• Nhóm có quyền lực đang lợi dụng Đảng Cộng sản VN để trở thành bọn vua chúa độc tài và vô trách nhiệm!

Âu Dương Thệ

(Tiếp theo và hết)

Một vấn đề then chốt khác được Nguyễn Văn An trình bày rõ trong bai phỏng vấn là vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính quyền hiện nay và tương lai của chế độ này. Ông cho rằng, một đảng giữ được quyền hay mất quyền là tùy ở đường lối, uy tín của lãnh đạo và sự tín nhiệm của người dân. Để biện luận cho nhận định của mình Nguyễn Văn An đã đưa sự sụp đổ của các Đảng Cộng sản ở cựu Liên xô và các nước Đông Âu trước đây 20 năm.


„Hãy thử quan sát và phân tích sự giải tán của một Đảng tại quê hương của Cách mạng tháng Mười thì rõ. Tại sao một người đứng đầu Đảng và Nhà nước tuyên bố giải tán Đảng là Đảng đó bị giải tán ngay? Một người có làm được việc đó không? Hay người đó chỉ là người thay mặt cho số đông những người trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, trong toàn Đảng, trong cả hệ thống chính trị? Đội ngũ trí thức đâu? Liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động đâu? Hệ thống thông tấn, báo chí đâu? Lực lượng vũ trang hùng hậu đâu mà không bảo vệ Đảng? Tại sao họ quay mặt đi? Hay là họ cũng đồng tình? Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, tại sao quần chúng không bảo vệ?“

Từ cách đặt vấn đề rất trực diện và thẳng thắn như thế ông An đã đả phá những lập luận chính thống của phe độc tài bảo thủ giữ vai trò cầm trịch trong lãnh vực tư tưởng và ý thức hệ của Đảng Cộng sản VN từ thời các ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Đức Bình tới Nguyễn Phú Trọng và cả hiện nay là Tô Huy Rứa vẫn cho rằng, sự sụp đổ của Liên xô và các nước Cộng sản Đông Âu là do bàn tay bên ngoài của Mĩ ,Tây Âu với sự tiếp tay của nhửng phần tử phản đảng ở bên trong. Theo ông, nguyên nhân chính xuất phát từ ngay trong nội bộ chế độ này, đó là các nhóm cầm đầu của các Đảng Cộng sản này „đã thoái hóa biến chất“ „đã phạm sai lầm có tính cách hệ thống“. Từ đó các Đảng Cộng sản này đã trở thành lực cản của xã hội, „ông vua tập thể“ „Đảng trị“ và vì thế „những người Cộng sản chân chính“ „không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa“ .

Vấn đề nguyên nhân tan rã của Đảng Cộng sản Liên xô và các Đảng Cộng sản ở Đông Âu đã được Nguyễn Văn An chủ ý nhấn mạnh hai lần trong hai câu hỏi liên tiếp của cuộc phỏng vấn này. Trong lần thứ hai ông còn bênh vực và biện minh cho các đảng viên Cộng sản dám đứng lên chống lại bọn cầm đầu độc tài và thoái hóa. Khi nhấn mạnh như thế Nguyễn Văn An đã gián tiếp cảnh báo nghiêm khắc ngay nhóm cầm đầu hiện nay của Đảng Cộng sảnVN:
„Quan sát sự tan rã của một số Đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,... Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. Đảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi.“

Như vậy cựu Chủ tịch Quốc hội đã chọn thời điểm ngay trước Hội nghị Trung ương 14 là Hội nghị cuối cùng và quan trọng nhất trước khi khai mạc Đại hội 11 để phổ biến quan điểm công khai chĩa mũi dùi tấn công trực diện vào những người đang có quyền lực và tác giả chính của ba Văn kiện dự thảo Đại hội 11 là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa và Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Văn An không chỉ kết án nghiêm khắc những người này là tiếp tục duy trì các chủ trương sai lầm và các giải pháp phản dân chủ đi ngược với chiều hướng phát triển của thời đại và cản trở bước tiến của dân tộc. Không những thế, ông An còn cảnh báo đanh thép những phần tử thoái hóa biến chất này về một tương lai đen tối. Dĩ nhiên đối với các phần tử độc tài và đang nuôi tham vọng leo cao hơn, ngồi lâu hơn chỉ còn trong vài ngày trước Đại hội 11 là điều không thể chấp nhận được. Những lời tố cáo và kêu gọi dư luận của ông An có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới các ý đồ đen tối của họ. Chính vì thế họ đã ra lệnh cấm lưu hành bài phỏng vấn của cựu Chủ tịch Quốc hội theo đúng Chỉ thị Hướng dẫn số 112 HD/BTGTW ngày 10.9 của Tô Huy Rứa rất độc tài, tha hóa và phản động:
“…Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.”
* * *
Trước đây vài năm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã công khai kết án nghiêm khắc một số „lỗi hệ thống“ của chế độ độc tài toàn trị. Đó là chủ trương „độc quyền yêu nước“ và nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“. Vì bệnh „độc quyền yêu nước“nên nhóm cầm đầu chế độ đã đưa ra những biện pháp vô cùng dã man, độc tài phản động đàn áp tàn bạo nhân dân và những người khác chính kiến suốt trên 60 năm. Vì thực hiện nguyên tắc „tập trung dân chủ“,cái xương sống của hệ thống tổ chức quyền lực của chế độ toàn trị, nên đã tạo ra nạn tiêu diệt quyền dân chủ trong nội bộ đảng, những kẻ có quyền lực đã lợi dụng nguyên tắc này để bịt miệng, đàn áp và thủ tiêu các đảng viên có quan điểm khác! V

Nay cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đóng góp thêm trong việc bạch hóa những „lỗi hệ thống“ của chế độ này. Trong các bài gần đây ông An đã công khai phê bình và kết án nhận thức cực kì sai lầm của nhóm cầm đầu, cho rằng „quyền sở hữu là bóc lột“. Từ trước tới nay vẫn coi tư tưởng này của chủ nghĩa Marx là khoa học và lấy đó làm nền tảng xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa ở VN. Không chỉ dừng lại ở việc kết án các tư duy sai lầm, ông An còn đòi phải bỏ nguyên tắc này trong Cương lĩnh Chính trị 2011 và đoạn tuyệt ngay chủ trương kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Vì theo ông, nó là nguyên nhân làm cho nhân dân đói nghèo, đất nước lạc hậu. Người từng đứng thứ tư trong hệ thống quyền lực của chế độ toàn trị còn chỉ „lỗi hệ thống“ khác của chế độ hiện nay là sự nguy hiểm của chế độ đảng trị đang biến một số người có quyền lực thành các vua chúa vô trách nhiệm! Đây chính là sự phản bội đối với ngay các đảng viên và nhân dân, cũng như đối với đồng chí và đồng bào đã hi sinh. Vì từ lời hứa đánh đổ phong kiến vua chúa, nay những người cầm quyền của chế độ lại đang trở thành vua chúa độc tài tàn bạo !

Đối với những người dân chủ thì những nhận thức của Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn An không đóng góp gì mới. Ngoài ra, do những ràng buộc tình cảm và sức ép của bộ máy chuyên chính, nên người ta có thể hiểu được tại sao đảng viên Cộng sản Nguyễn Văn An trong tư duy vẫn còn lúng túng trong một số vấn đề. Nhưng nếu đứng trong hoàn cảnh ở trong nước và vị thế quan trọng của người đã từng giữ trong hệ thống quyền lực của chế độ này thì chúng ta mới có thể đánh giá được đúng và biết trân trọng sự đóng góp to lớn của Võ Văn Kiệt trước đây và của Nguyễn Văn An hiện nay trong việc bạch hóa những „lỗi hệ thống“ của chế độ độc tài toàn trị.

Những phê bình và kết án của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hiện nay về những nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và cách vận hành quyền lực của chế độ toàn trị phải được nhìn chung trong phong trào tự phát của các đảng viên cán bộ và chuyên viên hàng đầu từng giữ những vai trò quan trọng trong nhiều lãnh vực. Cụ thể gần đây nhất là nhiều người này đã dám tổ chức công khai ngay tại Hà Nội cuộc „Hội thảo khoa học“ ngày 7.10 và lời kêu gọi khẳng khái mới đây của nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Sài gòn Lê Hiếu Đằng “cớ gì bây giờ mình phải sợ hãi các đồng chí của mình?”

Tất cả những diễn biến quan trọng này cho thấy, tiến trình bạch hóa những „lỗi hệ thống“không chỉ là nghiệp dư của một vài người từng có quyền lực và các chuyên viên hàng đầu của chế độ. Nhưng nó đang trở thành một phong trào với sự tham gia dấn thân càng ngày càng có nhiều đảng viên các cấp, các ngành. Điều này cho thấy, như Nguyễn Văn An đã phân tích rất đúng và cảnh báo nghiêm khắc nhóm cầm đầu hiện nay:

„Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu!“

Tiến trình đòi hỏi chính đáng này có thể chưa thành công trong lúc này, trước đêm tối của Đại hội 11 sắp tới. Nhưng trong một tương lai không xa nó sẽ trở thành cái dây thòng lọng treo lơ lửng ngay trước dinh quyền lực cao nhất của chế độ toàn trị để cảnh báo nghiêm khắc những người cầm đầu vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ các „lỗi hệ thống“. Đây sẽ là bản án nghiêm minh của chính những đảng viên Cộng sản có tư cách, có tấm lòng và có dũng khí đang chuẩn bị giành cho những phần tử tham quyền-tiền „đã thoái hóa biến chất“ nên vẫn ngang ngạng không chịu „sửa lỗi hệ thống“ ! ♣


Ghi chú:
. Thu Hà, Nguyên Chủ tịch Quốc hội khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2010/tvn912.htm
2 . http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-05-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-ban-ve-phuong-thuc-cam-quyen-cua-dang
3 . Hội thảo Góp ý cho Văn kiện Đại hội 11; http://basam.info/gop-y-v%e1%bb%9bi-d%e1%ba%a3ng/
Âu Dương Thệ, Cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu đòi :“Không thông qua Cương lĩnh!” và “Phải xây dựng Hiến pháp mới!”; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2010/hoithao.htm
4 . Âu Dương Thệ, Đại hội 11 đi về đâu và phục vụ ai ? Nhân dịp trước Hội nghị Trung ương 13 đặt thẳng vấn đề với ông Nguyễn Phú Trọng:Cương lĩnh Chính trị 2011 sẽ như thế ?; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2010/cuonglinh.htm
5 . Cuộc phỏng vấn của BBC với cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (phát thanh ngày 30.4.07);
http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2007/vvk65.htm
Âu Dương Thệ, Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt tát tai các phần tử bảo thủ và đặt lại các định đề của Đảng Cộng sản VN cũng như phủ nhận sự cầm quyền chính thống của chế độ ! ; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2007/vvk136.htmKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét