Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

sáng nghe tin buồn nhìn tác phẩm nhà văn Thảo Trường / ở nhà quàn, thấy tập truyện Những Miểng Vụn Của Tiểu Thuyết * trên bàn thờ

sáng nghe tin buồn
nhìn tác phẩm nhà văn Thảo Trường

"Hà Nội Nơi Giam Giữ Cuối Cùng" và "Chạy Trốn"
Đánh máy chưa xong tác giả bỏ đi rồi
Sáng nghe Đạm Thạch gọi cell phone ơi hỡi
"Ông Thảo Trường mất rồi", chữ ở lại chơi./.

Nguyễn Nam An
27 tháng 8, 2010ở nhà quàn, thấy tập truyện Những Miểng Vụn
Của Tiểu Thuyết * trên bàn thờ

ông nằm chỗ đó nơi đây
chỗ đây nơi đó có cây nến buồn
đến đây hết giặc cùng đường
tù - tị nạn cuốn sách buồn khói nhang
đến đây lần cuối sang trang
"tầm xa cũ bắn hiệu quả"* tràng ông đi./.

nguyễn nam an
1 tháng 9, 2010

* Tên tác phẩm của nhà văn Thảo Trường