Tìm kiếm Blog này

GS ĐÀM TRUNG PHÁP: ANH NGỮ HÀN LÂM – 02: NHỮNG TỪ VIẾT GIỐNG NHAU, ĐỌC KHÁC NHAU, NGHĨA KHÁC NHAU

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

 • BOW (vầnvới “snow”- cây cung)– BOW (vầnvới “snow” -cái nơ) – BOW (vần với “now”cúi đầu) [a bow and arrows – a bow tie – to bow one's head].
 • DÉSERT (nhấn mạnh âm tiết đầu -sa mạc) – DESÉRT (nhấn mạnh âm tiết cuối- đào ngũ) [the Sahara Desert – he tried to desert from the army].
 • LEAD (vầnv ới “to read”-dẫn tới) – LEAD (vần với “head” -chì) [this road leads to the lake – as heavy as lead].
 • ROW (vần với “grow” -hàng) – ROW (vần với “cow” -cãi lộn) [please stand in a row –  my neighbors had a row yesterday].
 • SOW (vần với“show”- gieo hạt) – SOW (vần với “cow”- lợn cái) [he sows the seeds – she raises sows]
 • TEAR (vần với “hear” -nước mắt) – TEAR (vần với “bear” - xé) [tears in her eyes – she tears up his letter].
 • WIND (vần với “sinned” -gió) – WIND (vần với“blind” -lêngiây)[a cold wind – to wind the clock].
 • NHỮNG TỪ ĐỌC GIỐNG NHAU,  VIẾT KHÁC NHAU, NGHĨA KHÁC NHAU
 • SEES – SEIZE – SEAS [she sees me often – seize the day – seas and oceans]
 • KNOWS – NOSE [who knows? – the nose helps us breathe]
 • LINKS – LYNX [the links to a website – the lynx is a medium-sized wildcat]
 • ALLOWED – ALOUD [they allowed us to fish here – don’t speak aloud in the library]
 • FINED – FIND [he was fined for speeding – we’ll find a nice place to meet]
 • PASSED – PAST [she passed the test with flying colors – it was past midnight]
 • BLEW – BLUE [sorry, you blew it! – blue sky]
 • KNEW – NEW [we knew she would not return – old and new]
 • THREW – THROUGH [she threw a party – through the window]
 • WON – ONE [he won her heart –one day at a time]
 • THROWN – THRONE [they have thrown me out – the king on the throne]
 • SEEN – SCENE [we have seen it all – the scene of crime]
 • RAYS – RAISE [the sun’s rays meet – the sons raise meat]
 • ROWS – ROSE – ROSE [rows of trees – smell like a rose – he rose to the occasion]
 • HIM – HYMN [we just love him – a hymn is a song praising god]
 • OUR – HOUR [our house is about an hour drive from here]
 • THEIR – THERE – THEY’RE [their car is parked there – maybe they’re home]
 • WHO’S – WHOSE [who’s kissing my husband? – whose book are you reading?]
 • IT’S – ITS [it’s a book = it is a book – its cover is black = the cover of it is black]
 • HE’LL – HEEL [he’ll = he will – heel = gót chân]
 • WE’LL – WHEEL [we’ll = we will – wheel = bánh xe]
 • ALL READY – ALREADY [all ready (two words) = completely ready: “we are all ready to take the test.” – already (one word) = so soon: “have you had lunch already?”
 • ALL TOGETHER – ALTOGETHER [all together (two words) = in a group: “the guests were seen all together in the garden” – altogether (one word) = completely: “he was altogether confused”]
 • ANY WAY – ANYWAY [any way (two words) = any method: “fix it any way you know how” – anyway (one word) = regardless: “we will quit anyway”]
 • HE MAY BE THERE – MAYBE HE IS THERE [may be = something is possible – maybe = perhaps]

ĐTP 09-01-2017

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý

Giới thiệu


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)