Tìm kiếm Blog này

GS ĐÀM TRUNG PHÁP: ANH NGỮ HÀN LÂM

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

BÀI 01 – NHỮNG TỪ “ĐỒNG ÂM DỊ NGHĨA”

AIR – HEIR [fresh air – heir to the throne]
AISLE – ISLE [an aisle seat – an isle is a small island]
ALTAR – ALTER [lead to the altar – to alter course]
BALL – BALL [play ball – open a ball]
BAND – BAND [a rock band – a rubber band]
BANK – BANK [the bank of the river – put the money in the bank]
BARE – BEAR – BEAR [with bare hands – we can't bear it – the polar bear]
BARK – BARK [dogs bark – the bark of a tree]
BAT – BAT [blind as a bat – a baseball bat]
BE – BEE [to be or not to be – be as busy as a bee]

BEAT – BEET [he often beats his wife – beets and carrots]
BERRY – BURY [berry is a small fruit – bury the dead]
BRAKE – BREAK [drivers who brake abruptly – a coffee break – don't break it]
BUY – BY – BYE [buy a car – sit by the window – say bye-bye]
CELL – SELL [a prison cell – my cell phone – sell books]
CENT – SCENT [100 cents in a dollar – a faint scent of roses]
CEREAL – SERIAL [eat breakfast cereal – a serial killer]
COARSE – COURSE [coarse fabric – a college course]
DEAR – DEER [dear friend – a young deer]
DESERT – DESSERT [desert from the army – apple pie for dessert]
DEW – DUE [morning dew – due date]
DIE – DYE [ everyone will die – she wants to dye her hair red]
FAIR – FAIR – FARE [that's not fair – book fair – bus fare]
FINE – FINE [one fine day – pay a fine]
FIR – FUR [a fir tree – a fur coat]
FIT – FIT [this dress does not fit me – a fit of anger]
FLEA – FLEE [flea market – flee the country]
FLOUR – FLOWER [two cups of flour – a beautiful flower]
FOREWORD – FORWARD [foreword in a book – move forward]
FOUL – FOWL [foul smell – domestic fowl]
GRATE – GREAT [grate cheese – a great opportunity]
GROUND – GROUND [fall to the ground – freshly ground coffee]
HAIR – HARE [she has dark hair – he runs like a hare]
HALL – HAUL [a concert hall – haul the boat]
HANGAR – HANGER [a plane hangar – a coat hanger]
HAY – HEY [hay fever – hey, is that you?]
HEAL – HEEL [heal the wounds – high heels]
HEAR – HERE [did you hear the news? – here it is]
HI – HIGH [hi, how are you? – high walls]
HOARSE – HORSE [a hoarse voice – ride a horse]
HOLE – WHOLE [a small hole in my sock – as a whole]
I – EYE [I love you – my left eye itches]
KIND – KIND [different kinds of people – you are very kind]
KNOT – NOT [a tight knot – not a word]
KNOW – NO [do you know him? – no, I don't]
LIE – LIE [tell a lie – lie on the floor]
LIGHT – LIGHT [bright light – as light as a feather]
MAIL – MALE [send by mail – male and female]
MAIN – MANE [the main reason – a horse's mane]
MATCH – MATCH [strike a match – a football match]
MEAN – MEAN [what do you mean? – a mean person]
MEAT – MEET [meat and potatoes – boys meet girls]
MISS – MISS [she missed her family – miss Smith]
MOLE – MOLE [a mole on the chin – as blind as a mole]
MOOSE – MOUSSE [hunt moose – chocolate mousse]
NONE – NUN [none of them – she is a nun]
OAR – OR – ORE [a boat with two oars – one or two – iron ore]
PAIL – PALE [a pail of water – his face is pale]
PAIR – PEAR [a pair of gloves – pear is my favorite fruit]
PEACE – PIECE [war and peace – a piece of bread]
PEAK – PEEK [mountain peak – peek into a hole]
PEER – PEER [peer group - peer into a dark room]
PIT – PIT [dig a pit – pit cherries]
PITCH – PITCH [speak in a high pitch –as black as pitch]
PLAIN – PLANE [plain answer – plain food – to go by plane]
POLE – POLE – POLL [flag pole – the north pole – public opinion poll]
POUND – POUND [pound of rice – pound vs dollar – pound on doors]
PRINCIPAL – PRINCIPLE [a school principal – a man of principle]
PRAY – PREY [pray to god – birds of prey]
RACE – RACE [the human race – a race car]
RAIN – REIGN [spring rain – during a king’s reign]
READ – REED [read a book – man is a thinking reed]
REST – REST [rest a little – leave the rest of them here]
RIGHT – WRITE [right or wrong – right or left – civil rights – write a letter]
RING – RING [a wedding ring – ring a bell]
ROLE – ROLL [play a role – on the payroll – the ball rolled away]
ROW – ROW [sit in the front row – row the boat]
SAIL – SALE [ships sail today – bought it on sale]
SEE – SEA [did you ever see the sea at sunrise?]
SEAM – SEEM [burst at the seams – she seems to be nervous]
SO – SEW – SOW [be so kind – sew a dress – sow the seeds]
SIGHT – SITE [beautiful sight – construction site]
SOLE – SOLE – SOLE – SOUL [sole heir – shoe sole – fillet of sole – body and soul]
SOME – SUM [some money – large sum of money]
SON – SUN [my only son – the sun and the moon]
STAIR – STARE [down the stairs – stare at people]
STAKE – STEAK [a future at stake – a steak dinner]
STEAL – STEEL [steal money – stainless steel]
STRAIGHT – STRAIT [a straight road – Strait of Gibraltar]
SUITE – SWEET [a hotel suite – a sweet cake]
TAIL – TALE [a bird’s long tail – a fairy tale]
TIP – TIP [tip of the tongue – give a big tip]
TOAST – TOAST [a piece of toast – propose a toast]
TOE – TOW [she stubbed her toe – tow a car]
TO – TOO – TWO [give it to me – we like it too – two days with me]
TRAIN – TRAIN [travel by train – train nurses for hospitals]
TRUNK – TRUNK [tree trunk – elephant trunk – wooden trunk – car trunk]
VAIN – VEIN [in vain – a vein is different from an artery]
WAIST – WASTE [a slender waist – a waste of time]
WAIT – WEIGHT [wait for someone – weight and height]
WARE – WEAR – WHERE [glassware – wear a suit – where is it?]
WAY – WEIGH [find a way – I weigh 150 pounds]
WEAK – WEEK [weak eyes – next week]
WEATHER – WHETHER [nice weather – ask her whether she wants to go]
WELL – WELL [very well – a deep well]
WHICH – WITCH [which of these? – she is a real witch!]
WHINE – WINE [dogswhine when excited – red wine]

ĐTP 22 AUG 2017Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.